NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Evet, melis evet. Kardeşim evet nedenini bilmiyorum ama seninle konuşunca kalbimde bir sıcaklıklar başlıyor kardeşim. Ben bu gün yazma yazdım bbm'e çünki sen o an üzülüyordun ben kimle konuşabilirdim ki? Bu gün ki konum kuzenin kardeşim herşeyim. Korkma kuzenine hiç birşey olmaz çünki ; SENİN KUZENİN MELİS TABAKIN KUZENİ. Bunu demem her halde yetmiştir herşeyim. Evet, günaydın kardeşim günaydın canımdan ötem bak. Sesine kötü dedim ama cidden çok güzel sesin için dünyalarımı verebilirim hele o abiiii diyişin varya. Abi sesine aşığım SESİN <3 BEN yaniii. Seni kaybetmekten korkan ben burak. Seni kaybedersem ben tamamen bitterim bi burak olmam burak ölü olur kimse beni tanıyamaz eğer seni kaybedersem melis kardeşim. seni herşeyden ve herkesten çok seviyorum SENİDE KAYBEDERSEM BEN BOKU VE ÇÜKÜ YERİMXD neyse. kardeşim KARDEŞLERİNİN GÜLÜ HERŞEYİ. günaydın tünaydın şimdi geç kalkarsın günaydın mesajı değil bu dersin dayak atmak zorunda kalırım sana MELEĞİM GÜNAYDIN. NEFESİM GÜNAYDIN. UZUN BOYLUM GÜNAYDIN...................
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.