NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aylin, lafa nerden girerim artık nası devam eder konuşma bilmiyorum, uzun olucak tahminim, herneyse
Sana kendimi tamamen dökmek istiyorum, bazı şeyleri zaten biliyosun söyleyip duruyoruz aynı şeyleri gevelemiycem
Özetle, büyük ya da küçük his ya da başka bişey sen benim hayatımda bi yer ettin, küçümsediğimden bi tık fazla bi yer.
Bu karşılıklı gelişti tabi, çok iyiydik çok güzeldik falan bunları geçiyorum, bu metin bi karar metni olucak, karar demişken, ben düşündükçe karar verecek olanın ben olmamı çok saçma buluyorum, yani ben neye karar vereyimki? Ne olduğu belli olmayan sensin yine dediğim gibi, bi yargıda bulunsam ne inkar ediyosun ne kabul ediyosun, sende bilmiyosun içindekileri tam olarak emin değilsin, emin olman lazım bazı şeylerden ve benim bulduğum yol şöyle, senin bu karışık halin bi karara bağlanıcak öyle ya da böyle, yani karar vericek olan eninde sonunda sen olucaksın kendini sen çözüceksin, (ya hiç üstelemeyip akışına bırakıp devamda edebilirdim abartıyo gibi oluyorum ama ilerde daha kötü olcak gibime geliyo ondan bi yol çizmek istiyorum), işte bu karar verme evrende, yani bu karar şöyle ki; zaman geçer hiç yazmassın tamamdır eyvallah devam ederiz yollarımıza ayrı ayrı zaten konuşmuyo olucaz, ha yazarsın ozamanda yazdığın şeye göre hal alırız, ama bu belirsizlik en kötüsü, yani benim sana ithafen durum yazmam durumlarına bakmam aynı şekilde seninde wp snaplerimizi kontrol etmemiz, efendime söyliyim mesaj atmalarımız falan iyi aslında çok mutlu ediyo şahsen ama işte o anlık, ya sonra? ben ne oluyo ne bitiyo mantık gidiyo bi raddeden sonra, birbirimizi anlıyoruz ama bazı şeyler anlam yüklenmeyi bekliyo ama iki tarafta yüklemiyo, e ozaman bunlar neden yaşanıyo, boşluğa düşülüyo neden neden diye, ve bu hal, senin açından karar verme evreni geciktirir, benim açımdan böyle şans oyunu gibi bişeymi desem, yani çok garip kumar gibi, ben neye dayanıp hareket edicem, böyle arada konuşuyoz falan bu hep düşünmeme yol açıyo, yani seni silicemmi? silemiyorum çünkü hala iyiyiz (kötü olalım demiyorum, yani yok değiliz, var'ız hala bitemedik) ve hala ortada "biz" var, bekliycemmi, neyi bekliycemki, bişey olduğuda yok, hiçbişeyin garantiside yok, e bunları cidden hiç konuşmama kararı verelim şimdi aklıma geldi, beklenti kesilir, yani sadece konuşuruz bi süre sonra zaten neyin ne olduğu belli olur ama anlaşmayı yaparız ve asla birbirimize bağlanacak şekilde konuşmayız normal arkadaş gibi, yasaklı konular falan olur, buda iyi yol işte, ama işte buna kararı sen vericeksin, he bide sehabenin bi sözü vardı aklıma gelmişken güzel söz "Eğer gel demiyosan git demeyi bil". Yani sen centilmenlik olarak adlandırdığım hareketi yaptın ve bu karışık halinde benle konuşmayı kestinya, aslında ben hep hala konuşalım isterim ama başlattığın hareketin tamamlanması için birbirimizi etkilemememiz lazım, yani özetle hiç bi yere birbirimizin hakkında yazmamamız lazım, bak bu konuyu çok iyi anlamanı istiyorum, aslında senin benim hakkımda durum yazman snap atman twit atman benim hoşuma gider dimi, ya da benim aynısını yapmam senin, doğrumu? evet. Ama karar verilmeden belirsizlik halindeyken bu ümide sokar bu yolları karıştırır, bu ateşi söndürmez, ama işte ya ateş boşa yanarsa, ben böyle şeylerden kendime bişey çıkarmak istemiyorum ben beklerim, seni değil senin kararını, ilerde bana yazarsın böyleyken böyle heh ozaman ben kendimi o hale sokarım, ya da yazmassın ya da olumsuz olarak yazarsın ozamanda o hale sokarım, ya da dediğim gibi bi anlaşma yapılır hiç uzaklaşılmaz, anlaşma çok ayrı bi konu, her neyse
Şimdi sen bu yazının üzerine bak rica ediyom sakin kafayla oku direk yazma anla ve uzun uzun içinden geçeni dök kafamda soru işareti bırakma lütfen
Sen bilirsin falana da girme sanada mantıklı gelen yol izlenir, şimdi vereceğimiz küçük karar olucak büyüğü sende, her neyse
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.