Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

@CagriErsen sitenizdeki pureftp ile ilgili yazınız http://tik.la/b5U çok güzel hazırlanmış, bu yazıyı paylaştığınız ve emek vererek yazdığınız için teşekkürler.Elinize sağlık.
konu ile alakalı apache user yetkileri yüzünden problem yaşıyorum.Belki başınıza geldiyse sizede danışmak isterim.

konunun çıkışı pureftp nin yetkili olduğu user ile alakalı ftpuser olarak çalışan pureftpd , yarattıkları dosyaları ve ilgili dizine gönderilen dosyaları apache tarafından "You don't have permission to access / on this server." şeklinde hata vererek açamamasıdır.

Şayet bir unix sunucu kurup üzerinde bir apache yükledikten sonra ftp userlar oluşturup ilgili klasörlere göndermeye çalışırsanız bu pureftpd nin ftpuser ı , apache web server ın kullandığı www userı ile çakışarak apache ftp user tarafından yaratılan klasörleri görme yetkisinin olmadığını söylemekte.

ancak root ile gönderilmiş veya açılmış dosyaları apache servisi okuyor.Bununla alakalı 2 gündür araştırma yapmama rağmen herhangi bir sonuç bulamadım yada gözden kaçırdım.

sizden ricam bu konu ile alakalı bu durumu nasıl çözdüğünüze dair bloğunuzda yada bana bir geri dönüş yapmanız.

Şimdiden çok teşekkür ederim.

görüşmek üzere.
-uğur
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.