NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

GİRİŞ TÜRKİYE ASKERİ BİR TOPLUM MU? 1990'lann başında, daha doğrusu son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin siyasal durumu üzerine okuyan bir kişi, Silahlı Kuvvetler'in oynadığı rol karşısında muhtemelen şaşıracaktır. Generaller, Başbakan Süleyman Demirci'm sivil hükümetini 12 Eylül 1980’de kovdular, her türlü siyasal faaliyeti durdurdular, Kasım 1983'te sıkı biçimde denetlenen bir genel seçime izin vermeden önce, yeni bir anayasa ve yeni bir siyasal çerçeve hazırladılar. Sonuç olarak iktidar, bir parti kurarak girdiği seçimleri kazanan sivil bir başbakana, Turgut Özal'a devredildi ve Türkiye'nin yeniden demokrasi yoluna sokulduğu görüldü. Ne var ki, 1982 Anayasası'nın öngördüğü ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, yani 1980 darbesine önderlik eden generalin kullandığı cumhurbaşkanlığı yetkileri, Silahlı Kuvvetler'in siyasal faaliyeti sürekli gözetim altında tutmasını sağladı. Ayrıca sıkıyönetim sivil yönetime geçildikten sonra da uzun süre yürürlükte kaldı ve ancak askeri denetimi kolaylaştıracak şekilde, aşamalar halinde kaldırıldı. 1980 askeri darbesi, pek çok gözlemcinin -yabancı ve Türk- Türkiye'nin siyasal yaşamında ve tarihinde ordunun rolü üzerinde durmasına yol açtı. Ordunun Mart 1971'de ve daha önce, Mayıs 1960'ta yaptığı müdahalelere dikkat çekildi. Her on yılda bir uygulanan açık bir müdahale modelinin var olduğu görülüyordu. Buna göre askerler her on yılda bir yolsuzluklara bulaşmış yetersiz politikacıların yarattıkları karışıklığı düzeltmek için istemeye istemeye iktidara el koyuyorlardı. 1960'ta ordu, anayasayı tamamen göz ardı ederek ülkeyi yöneten ve parlamentoda sahip olduğu ezici çoğunluğa dayanarak uygulamalarını haklı çıkaran Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'ni devirdi. Mart 1971'de Yüksek Askeri Komuta Kademesi, Süleyman Demirel'i istifa9 ya zorladı ve on yıl sonra, Eylül 1980’de aynı şeyi bir kez daha yaptı. İlk müdahale anayasayı savunma gerekçesiyle haklı çıkarıldı. Öteki iki olayda hükümetler zayıf ve yetersiz olarak betimlendiler, anarşi ve istikrarsızlığın kaynağı olarak görüldüler.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.