NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yukarı ve aşşağı sistem yada yargı.
Güzel günlere götürüyolar siklenmeyen halkı.
Zenginliği gördü yumulup beslenmeye baktı.
Kurtarıcıları adaleti küflenmeye bıraktı.

Tanrının bu laneti bu halka olan emaneti.
Ezberlenen kehaneti değiştiriyorum selameti.
Hislerim herşeyini kaybetmiş bir adamın cesareti.
Her satırımda biriken öfkem yüzyılların esareti.

Dest'in bu sefer dili,fazlasıyla ağır.
Fazlasını yapanın yanına fazlasıyla kalır.
Fazlasıyla kahır dolu çevremiz fazlasıyla sağır.
Sesi çıkmaz olur vekilin tasmasında kalır.

Halk bakar ama görmez,gördüğüne göz yumar.
Dostun olmayacak kimse dostun değil dört duvar.
Yaktılar halkı savunanı dört duvara attılar.
Baktılar yandılar halkı dört diyara sattılar.

Oynadığınız tiyatro,attıklarınızdan tehlikeli.
Kaçtı çoğu kalanlar da aştı boyu geçti teli.
Kaç güzelim kurtul,bozdular bak düzeni.
Dün tamamken mevzu şimdi mi aştı seni?

Bu sefer üstünde ilaç değil tuzak yazıyor reçetenin.
Bakılmaz oldu zamanla sayfaları gazetenin.
Darbeler sakinliğini bozdu gecelerin.
Bilmediğiniz hayatları teker teker hecelerim.

Elleri yok ama parmakları uzanır heryere.
Hergele dinle bu ses tonum çıkarır velvele.
Tek övündüğümüz tarihimizi attılar yerlere.
İyi hazırlanın dest vuruyor ellerini mermere.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.