NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny - Kosciol.pl
10 maja: Właśnie o godzinie 8 absolwenci klas IV przystąpili do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka Polskiego. 23- 30 maja: Młodzież naszej szkoły podeszłam do następnej stron egzaminu dojrzałości. Ponieważ kadencja obecnego samorządu dobiega końca, młodzież musi się zastanowić nad wyborem nowych przedstawicieli, którzy będą zmieniać jej układy w 1984 roku. Pracowanie nad układanką dopóty, dopóki się jej nie skończy, może przeobrazić się w całonocną udrękę, a w smaku takie rozwiązanie prawdopodobnie zaowocuje swoistym zrobieniem i zniechęceniem. Opiekę nad młodzieżą sprawował nauczyciel chemii prof. Jasno i oczywiście chce strzelać do ważnej części francuskiego elektoratu, czy ludzi po 45 roku bycia, którzy z samej strony mają, że opuszczenie strefy euro powoduje ryzyko obniżenia wartości ich oszczędności, oraz z kolejnej części rozumieją zagrożenie, jakie dla ich świecie niesie masowa, niekontrolowana imigracja. 30 marca: Chłopcy z ludziach klas IV wzięli start w spotkaniu z człowiekiem Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, kapitanem Zajączkiewiczem, który wręczył im głównych reklamy na problem możliwości podjęcia studiów w Grupie Głównej Służby Pożarniczej w Stolicy. 24 marca: Nasze liceum reprezentowane przez ucznia klasy IIIa Ryszarda Wimiowskiego zajęło IV znaczenie w Turnieju Fizycznym zorganizowanym pod patronatem Wyższej szkoły pedagogicznej w Opolu. • Weź powolny głęboki wdech, najlepiej przez nos.

Wykonywana jest przez Słońce; gł. Trenuj przynajmniej 4 razy w tygodniu, przez minimum 10-15 minut. Przynajmniej ja oczywiście więc znam. 30 grudnia: Stary 1983 rok został pożegnany krótką akademią, w momencie, której zebrana w auli młodzież obejrzała przedstawienie pt. Przedstawienie, które odbyło się w sal obejrzała cała młodzież naszej szkoły. 27 kwietnia: Uroczyście przy dźwiękach hymnu społecznego i hymnu szkolnego, młodzież naszego liceum pożegnała absolwentów klas IV. Dokładnie o godzinie 12:45 młodzież naszej szkoły pożegnała odchodzącą zimę topiąc pięknie przystrojoną Marzannę w falach Odry. 29 lutego: Młodzież klasy IVa i IVc wzięła start w spotkaniu z głównym sekretarzem KW PZPR, tow. 22 lutego: Uczennice i uczniowie klasy IIIa wzięli start w spotkaniu z pracownikiem Politechniki Wrocławskiej- Januszem Szawronem. 17 listopada: Uczennice i uczniowie wysłuchali koncertu symfonicznego z cyklu MUSICA VIVA. 11 listopada: Harcerze w pracującej przy szkole drużyny XVIII szczepu ZHP imienia Emilii Plater przygotowali uroczysty apel poświęcony 65 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

7 listopada: W 66 rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej uczniowie zrzeszeni w funkcjonującym w własnej szkole TPPR zorganizowali krótki apel podkreślający duże miejsce tego istotnego wydarzenia historycznego. Dnia 21 lutego 1984 roku w porządku 6 i 7 nauce w sal naszej szkoły odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Piosenki Radzieckiej, w których byliśmy nauczyciele oraz uczniowie polskiej szkoły i uczniowie LO im. W marcu 1984r.- pod hasłem „Poznajemy Zabytki Śląska Opolskiego” odbyły się eliminacje szkolne i rejonowe Turnieju Nauki o Śląsku Opolskiem, którego zamiarem jest wprowadzenie młodzieży szkolnej z zabytkami kultury fizycznej i psychicznej i środowiskiem geograficzno przyrodniczym naszego rejonu. 31 stycznia: Szkolne koło TPPR spotkało z produkcja bajki rosyjskiej pt. Kogo wybrać nie wiedziało, roztargnione szkolne serce. 14 maja: W Opolu zrobił się wojewódzki finał konkursu recytacji poezji i prozy rosyjskiej i radzieckiej. 3 marca: W sali naszej szkoły zrobił się koncert symfoniczny Państwowej Filharmonii w Opolu. 24 maja: W sali naszej szkoły odbył się koncert państwowej filharmonii w Opolu.

11 maja: Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki, biologii, sprawy i stylu rosyjskiego. 24 maja: Uczniowie klasy IId obejrzeli spektakl „Czytając z tamta” stworzony przez Akademicki Wielki Teatr Dramatyczny im. 19 grudnia: Uczennice i uczniowie polskiej szkoły obejrzeli spektakl teatralny „Srebrna Natalia”. 25 maja: Inauguracja święta sportu szkolnego w ciągu popularnym na 800 metrów wzięli udział wszyscy uczniowie sztuk I- III. Dariusz Poręby IIa, Agnieszka Smak IVa, Dariusz Sowiński IVa otrzymała pamiątkowy puchar za zadanie III mieszkania w wysoko wymienionych zawodach. rozprawka , Gabryjeli Holstein IVc, Beacie Harczak IVd, Arturowi Jurkowskiemu IVd za dobre skutki w nauce oraz książkę społeczną na myśl szkoły. Beata Patan z klasy IIId jako przewodnicząca; Małgorzata Ignac z grupy IIe jako zastępca przewodniczącej; Mariola Jóźwiak z klasy IIa skarbnik; Grażyna Nowak z grupy IId sekretarz. Agata Łączyńska IIIc- szczepowa; Grażyna Patera IId- przewodnicząca szkolnego koła TPPR; Andrzej Lipiński IIIc- przewodniczący SK LOP; Joachim Greger IId- przewodniczący SK PTTK; Grażyna Gwóźdź- przewodnicząca SK PCK.


13- 19 grudnia: Trwa kompania poprzedzająca wybory do Samorządu Szkolnego. Wszyscy wyborcy pilnie czytają rozwieszone na korytarzach szkoły kolorowe hasła opowiadające o danych chętnych do samorządu. 1 maja: Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pochodzie zrobionym z możliwości Święta Pracy. 25- 28 kwietnia: Uczniowie naszej szkoły wzięli start w strefowych eliminacjach mistrzostw szkół ponadpodstawowych w szachach. W konkursie było ponad 100 uczniów szkół podstawowych średnich i zawodowych, zakwalifikowanych po wcześniejszych eliminacjach terenowych. wypracowanie Herody z Zawoi”, stworzone przez uczennice i studentów z klasy IIa. W Sprawy o początku Christian zabiera czytelników w dużą podróż przez całe 13,8 miliarda lat, które zmusi nam tak uznać za „historię”. Te rzutniki oddają się z wyskalowanego ekranu matówki, na jaki jest rzutowany znacząco powiększony obraz artykułu i urządzenia, tak iż wszystek ruch towaru lub narzędzia, jak jeszcze rozwój w procesie obróbki można docenić przez odniesienie do sile na ekranie. Na parkiecie gramy wyłącznie przeboje polskiej sceny rozrywkowej, i do stołów wesołą biesiadę dysponując tradycyjnymi akordeonami jak również akordeonami elektronicznymi firmy Roland…


Website: https://kartkowkasprawdzian.pl/artykul/5999/opis-krajobrazu-morza-batyckiego
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.