Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Kwiaty Handmade - Quilling - Podstawy
02.02.78 Klasa IIIe zaprosiła uczniów tendencji do startu w konkursie „Nasza szkoła”. W obrzędzie tym zachowało udział wielu uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy 1 C Technika obsługi turystycznej biorą start w celu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu i zakwalifikowali się do Całego Finału, który dokona się w Krakowie w dniach 2-3 czerwca. W olimpiadzie języka rosyjskiego do eliminacji centralnych zakwalifikowała się I. Szara z grupy IVa. W olimpiadzie „Wiedzy o Polsce i świecie obecnym” w eliminacjach wojewódzkich III miejsce zajął K. Stolarczyk z klasy IVa. Chruszczewski z grupy II d, A. Lipnicki z klasy III d, G. Spyra z grupy III d, J. Solowski z klasy III d. W olimpiadzie historycznej do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się G. Spyra z grupy IIId. Stanowią ostatnie: P. Kłuszek z grupy IVc- zakwalifikował się do eliminacji drugiego stanu w olimpiadzie chemicznej. W olimpiadzie biologicznej w eliminacjach okręgowych IV miejsce zajęła E. Król z klasy IIIc. W olimpiadzie geograficznej III zajęcie w eliminacjach okręgowych zajął Z. Jary z klasy IVa, przebywał w niej także L. Bojdak z klasy IIIa.

W olimpiadzie technicznej do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się: K. Matusiewicz z grupy IVa, J. Kalbron z klasy IVa, M. wypracowanie z klasy IIIa. 30.03.78 Szkoleń z klasy IIIa Lucjan Bojdak zajął trzecie znaczenie w rezultacie wojewódzkim konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej wydawanym przez Kuratorium Oświaty i Wykształcenia w Opolu. 06.03.78 Na apelu została podsumowana dwutygodniowa działalność klasy III f. 20.03.78 Na apelu podsumowano działalność klasy II a. Niemena. Oprócz uczniów z klasy IIIf wzięło udział na samej imprezie kilku uczniów z klasy II c. Fizyka dla uczniów liceów ogólnokształ. Fizyka i astronomia w świecie materii, podręcznik 1 kl. 03.02.78 Klasa IIIe i sztuka IIIb realizowały w spotkaniu z sędzią dla nieletnich, panią A. Mikołajewicz. W następnym tygodniu klasa IIIe zorganizowała kiermasz książek pod hasłem „Ferie z książką”. Głównym hasłem całego spotkania był element popularnej piosenki „Tak jaka jesteś… Sztuka ta prowadziła w szkole w dniach 20.02-05.03 pod hasłem „Dobrze się widzi tylko sercem, najważniejsze jest nieznane dla oczu”. Po zaprezentowaniu sukcesów uczniów dyrektor omówił negatywne zjawiska, jakie dały się zobaczyć w szkole.

” Na adekwatnie przygotowany program akademii zwróciła się między innymi recytacja wierszy oraz fragmentów „Potopu” H. Sienkiewicza w przygotowaniu uczniów klas pierwszych, humoreska „Biuro matrymonialne” i bogate piosenki. 15.04.78 Po czwartej lekcji zrobił się koncert w działaniu OSPF imienia J. Elsnera w Opolu. Obowiązuje zajęcie z ostatniej lekcji. Otwórz dokument tekstowy sformatowany w sezonie poprzedniej lekcji. W pole trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstaną trzyletnie branżowe metody I okresu (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentów gimnazjum, i w następnych latach szkolnych dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych - stąd dwie wersje ramowych programów nauczania. W konkursie krasomówczym w Opolu uczeń klasy IVa R. Kocula zajął III miejsce. W spotkaniu uczestniczyli chłopcy z grupy IV a. W spotkaniu byliśmy chłopcy z grup IV. W spotkaniu była klasa IIa oraz mężczyźni z klas IV. Klasa IIa pełniła również dyżury w szatni także na korytarzach. Klasa IIIf pełniła ponadto dyżury w szatni również na korytarzach.

Trzymała ona dyżur w dniach06.03-20.03. Na apelu pan dyrektor R. Pacułt przedstawił wyniki klas, najlepszych studentów i analizy pierwsze ze zachowania. 04.03.78 W dniu tym została stworzona wystawa wierszy uczniów naszej szkoły. 29.03.78 W dniu tym dano spotkanie ze słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskich Wojsk Lotniczych imienia Janka Krasickiego w Dęblinie. 20.02.78 SK LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni, bosmanem Kałużnym na fakt szkolnictwa wojskowego. Przyczyny powstania nowoczesnego terroryzmu / Patryk Kaleta // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu także Pomocy w Poznaniu. Niemenem, wystawka „Poznajemy skrawek Afryki”, wystawka „132 rocznica wybuchu powstania krakowskiego”, wystawa plakatów „Rytuał wojskowy Armii Radzieckiej”, kurs tańca towarzyskiego, quiz „Nasza szkoła”, którego uczestnicy leżeli na pytania dotyczące historii, wzroście a wszelkich zmian jakim podlegała szkoła od chwili jej stanięcia. W gabinecie języka polskiego zaprezentowana została wystawa „Jak zatem wówczas czas mierzono”. Stanowi wtedy wystawa starych zegarów wypożyczonych ze zakresów hobbysty.

Poinformował także zebranych, że najsłabsze wyniki uzyskały klasy IIIf i IIIe, gdzie 50% uczniów ma oceny niedostateczne. 08.04.78 Na apelu podsumowano okres panowania w nauce klasy II b. 26.02.78 W dniu tym Teatr Małych Architektur w Opolu opisał w swej szkole przedstawienie „Arka Bożek” w obsłudze: Zofia Bielenicz, Franciszek Michalik, Zdzisław Łęcki, Kazimierz Zaklukiewicz. Oprócz tych radzie dyrektor przedstawił pismo pochwalne ze Grupy Podstawowej nr 5 dla uczennic z gracje I d: K. Kwak, G. Piechaczek i K. Rudzkiej za ciekawą pozycję w grupie harcerskiej. W eliminacjach wojewódzkich tej olimpiady były także: E. Jura z klasy IVa i G. Kaczkowska z grupy IIIc. Też na ostatnim stanie udział brali R. Kocula z klasy IVa plus I. Garczyńska z klasy IVa. Konkurs ten wygrały dwie klasy biologiczne IIIc plus I c, a trzecie miejsce zajęła klasa III b., wieczorek z Cz. Dyskotekę, wystawę malarstwa hiszpańskiego, wystawę plakatów, znaczków i byłych banknotów, w czytelni spotkanie z weteranem walk o wyzwolenie Śląska Opolskiego, konkurs dotyczący Emilii Plater- patronki szkolnego szczepu HSPS.Here's my website: https://sprawdziankartkowki.pl/artykul/8491/interpretacja-parametrow-modelu
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.