Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Najwyższej jakości replika dowodu osobistego. Dokument posiada zabezpieczenia jak w oryginale: prawdziwy HOLOGRAM, znaki braille, tarkę nad miniaturką zdjęcia, grawerowanie wyczuwalne pod palcami oraz farbę OVI (optycznie zmienną) z tyłu. Stawiamy na jakość, wszystkie karty drukujemy na profesjonalnych maszynach do personalizacji dokumentów.
dokumenty kolekcjonerskie Państwu na najwyższej jakości oraz wiernym odwzorowaniu? |

NOWE Kolekcjonerskie Prawo Jazdy Polskie posiada zabezpieczenia charakterystyczne dla oryginalnego dokumentu, m.in.: druk laserowy, wypukłe napisy wyczuwalne dotykiem, hologram z prawej strony zdjęcia, druk farbą optycznie zmienną (napis RZECZPOSPOLITA POLSKA) , druk | UV widoczny pod światłem ultrafioletowym, przezroczyste okienko w prawej dolnej części karty z literami PL oraz datą ważności dokumentu, zabezpieczenia boczne (kątowe - widoczne pod światłem i wyczuwalne dotykiem). |
Czy można zamówić paczkę do Paczkomatu? Zamów pamiątkę w formie karty plastikowej, którą wykonamy na Twoje indywidualne zamówienie! Zamów już dzisiaj!!!Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego produktu w powyższej ofercie skontaktuj się z nami a będziemy mogli przygotować go specjalnie dla Ciebie!
Dokument taki może służyć wyłącznie w celach kolekcjonerskich. |

Homepage: https://strefa77.com/dokumenty-kolekcjonerskie/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.