Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że każdy dowód osobisty kolekcjonerski powinien wyglądać ciekawie, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać możliwie najwyższe walory estetyczne. Tak więc jeszcze raz przypominamy, że używanie kart dostępnych w naszym sklepie w celu popełnienia przestępstwa jest ZABRONIONE! Oferowany dokument posiada zabezpieczenia jak w oryginale: prawdziwy HOLOGRAM, grawerowanie wyczuwalne pod palcami, farbę OVI na napisie „Rzeczpospolita Polska” oraz transparentne okienko w dolnym prawym rogu. |


Jednym z etapów drukowania jest obustronna laminacja kart (z możliwoscią dodatkowego hologramu).
Naszym najistotniejszym priorytetem jest nieustanny rozwój oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług, dzięki czemu produkowany przez nas asortyment wygląda niezwykle ciekawie i interesująco.

Każdy projektowany przez naszą firmę dowód osobisty kolekcjonerski wykonujemy z troską o najdrobniejsze detale. Karty są drukowane przy użyciu najwyższej jakości druku retransferowego. Wysokiej jakości druk offsetowy na karcie PVC. Hologram, UV oraz własny podpis są wliczone w powyższą kwotę - w przeciwnieństwie do konkurencji zawsze wykonujemy najwyższej jakości produkt.
dokumenty kolekcjonerskie wielu lat dokładamy wszelkich starań, aby każdy oferowany przez nas dowód osobisty kolekcjonerski był gwarancją odpowiedniej jakości.

Proponujemy wykonanie kopii dowodu osobistego, prawa jazdy.
Jak mogę zapłacić za zamówienie? Na terenie polski oferujemy wysyłkę za pobraniem, dokument wówczas można obejrzeć w obecności kuriera przed zapłatą - jesteśmy pewni że będą Państwo zadowoleni. Za granicę wysyłamy tylko po przedpłacie na konto - dane do przelewu wysyłamy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
DOKUMENTY KOLEKCJONERSKIE ULTRA PREMIUM QUALITY są identyczne pod każdym względem z dokumentami oryginalnymi.
Wysokiej jakości druk offsetowy na karcie PVC. Wszystkie dane na karcie (przód i tył) wraz ze zdjęciem zostaną wprowadzone zgodnie z wypełnionym przez Ciebie formularzem zamówienia.

Wykorzystujemy profesjonalne urządzenia. Nasze dokumenty są odwzorowane 1:1 jak oryginalne.

Website: https://strefa77.com/dokumenty-kolekcjonerskie/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.