NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

10th Anniversary Quest & Event

กิจกรรมครบรอบนี้มีอะไรน่าสนใจ

1.เซ๊ตครบรอบ (หาดูได้จาก NPC 10th anniversary ทุกเมือง) ใช้เหรียญในการแลก 300 (eq) 100 (weapon)

2. แดเมจสกิน เก้าอี้ เหรียญ รถเห็ดส้ม


วิธีเข้า รับเควสทางดาวสีเหลือง ทุกเควส แล้วจะได้
- เหรียญแจกฟรีทุกวัน วันละ3เหรียญ
- 10 th Anniversary Festival Teleport Rock (เอาไว้วาปเข้า แมพครบรอบ)
- บัพเห็ดสีฟ้าๆ (ทำเควสกดให้คนอื่น30รอบจะได้ไตเติ้ลสเตตัสคล้ายๆ star world)


เควสในแมพครบรอบมีดังนี้ (ขาดเดลี่เควส)

- Orange Mushroom
1. ตอบข้อ 3 3 1 2 1
2. เดินไปคุยกับ บ้านซ้ายมือสุด เมือง Henesys
3. แล้วกลับไปคุยกับ NPC เห็ดขวามือที่แมพ Anniversary
( 30 coins )
*เดลี่เควสฆ่าเห็ด 200ตัว (15coins )


- Axe Stump
1. คุยกับ Winston แถวเมือง perion จากนั้นคุยกับ Ayanในเมือง perion
2.คุยกับ Ayan อีกครั้งจากนั้นคุยกับ Blackbull
3.คุยกับblack bullแล้วคุยกับ Manji
4.คุยกับ Manji แล้วคุยกับ Winston แล้วมาคุยกับเห็ด
( 30coins )


- horntail
1.ตอบข้อ 2 2
2.ฆ่ามอนเวลใกล้กัน100ตัว
3.ตอบข้อ 2 2
( 30 coins )

- yeti and pe
1.ตีมอนจนกว่าจะเจอ
2.ตอบข้อ2
(30 coins)


- water thief
1.รับเควสจากเห็ดตัวขวา
2.คุยกับตาแก่เมือง Edlstein
3.ตีมอนตามหามอยซ์เจอไรเซอร์ 1 กระปุก มีบทสนทนาเล็กๆ จบ
(30 coins) (เดลี่เควส ตีมอนตามหามอยซ์เจอไรเซอร์ 100 กระปุก)


- snail
1.รวบรวมเบาะแส (เป็นชีสเน่าๆ 1 เสี้ยว หรือกระดาษขาดๆ1ส่วน)
2.บทสนทนาเล็กๆ
3.ทำข้อ1 อีกครั้ง
(30Coins)


-slime
1. หาชิ้นส่วนของสไลม์ 100 ชิ้น (ดรอปจากมอนในแมพเควส)
2. คุยกับNPCเห็ดตอบข้อ 2 3(30Coins)


-pink bean
1. พอคุยกับ NPCเห็ด ขวามือเสร็จแล้ว ให้คุยตัวทางซ้ายเอาจดหมาย แลกเนื้อ5ชิ้น
2. พอได้เนื้อมากดใช้ (ดับเบื้ลคลิกที่เนื้อ) จากนั้นเราจะได้ตัวโน้ต ไฟล์เพลงพื้งบีนมา ให้กดใช้อีกทีนึง
3. คุยกับNPC เห็ดทางขวาก็จบเควส

-Moon Bunny (เสียเวลาตอนหาของ)
1. คุยกับเห็ดพาวาร์ปไปดวงจันทร์
2. คุยกระต่ายสองตัว แล้วเข้าวาร์ปกลางกลับ event map
3. คุยกับเห็ด ไป Lunar World Mill
4. คุยกับกระต่ายเฒ่า พาวาร์ปไป Golem Temple 3 ตี Flame Mix Golem หา Burning Stone 100 (Maple World)
5. วาร์ปไป Event คุยเห็ดพาวาร์ปไป Lunar World Mill อีกครั้ง
6. คุยกระต่ายเฒ่าให้วาร์ปไป Young Tree Forest (ทิศเหนือของ Elinia) ตีกิ้งก่า Surgeon Eye หา Surgeon Eye Tails 100 (Maple World)
7. วาร์ปกลับ Event ส่งของ 2 ชนิดให้กระต่ายเฒ่า
8. เข้าวาร์ปกลางกลับมาจบเควสที่เห็ด (30 Coins)

-Ribbon Pig (นานหน่อย หมูเกิดน้อย)
1. คุยเห็ดพาวาร์ปไปตีหมู หา โบว์ ฟ้ากับ โบว์แดง ชนิดละ100 อัน
2. เข้าวาร์ปกลับมาคุยกับเห็ด ดูเนื้อเรื่องระหว่าง Pig กับ Boar
3. คุยเห็ดจบเควส (30 Coins)
**เควสนี้ละที่ทำให้เราทำไกด์นี้เสร็จช้า =w=

ขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ Bunchamin Ooncharoen คับ
หลังจากจบเควส พรีเควส10เควสจะมีเควสพิเศษขึ้นมาให้เรารับของรางวัลของรางวัลก็จะมี - แดเมจสกิน- เหรียญ50- เก้าอี้น่ารัก 1ตัว =3=- สัตว์เลี้ยงแบบขี่ (น่าจะเป็นรถเห็ดวิ่งได้)90 วัน- ฉายา all+5 wa/ma +2


(ข้อมูลเดลี่เควสเรามีไม่ละเอียดขอไม่ลงคับมี 3-4เควสเองไปหากันเองเน้อไม่น่ายาก)


http://i.imgur.com/s62W5VR.jpg


รูปของรางวัล


+++


ทีนี้มาต่อกันที่

Festival Time !!!


วิธีเช็ค Festival Time มี3แบบ
1.ดูจากในแมพ Festival จะมีหลอดสีเหลืองๆให้เช็ค
2.รับเควส [10Th Year]How Are the Festival Preparations Going แล้วส่งกับ NPC ซ้ายมือในแมพ จากนั้นเราเราสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้กี่เปอแล้วโดยการกดดาวซ้ายมือแล้วกดดูที่เควสได้เลย ^^
3.มีข้อความประกาศทุกๆ5-10นาที (มั้ง) ว่ากี่เปอแล้ว **ถ้าครบ100เปอ มีเวลา3นาทีเข้าไปในแมพ
จากนั้น Festival Time จะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น(ถ้าเริ่มแล้วเรามาช้าเราจะเก็บของไม่ได้ ให้เข้าไปรอดีกว่านะ ^^)

ก่อนจะเข้าไป ทำของช่อง ETC ให้เต็มให้เก็บเหรียญไม่ได้ก่อน
**เพิ่มเติมถ้าทำช่อง USE ให้เต็มก็เก็บจดหมายไม่ได้นะ (ให้เอากล่องไว้ในช่องก่อน1ช่อง) ปล.ยังไม่ชัวร์เพิ่งลองครั้งเดียว

เมื่อครบ 100% ให้เราเข้าไปในแมพ Festival นั่นแหละจะมี Raining item from sky( เหมือน ด่านโบนัส EB )
แล้วมันจะมีของ 4แบบให้เราเก็บคือ
1. จดหมาย (เอาไว้ทำเควส) แนะนำให้หลบ
2. เหรียญ (เลี่ยงได้) ทำของช่อง ETC ให้เต็มก็จะเก็บเหรียญไม่ได้
3.ยา (เหมือนพลั่ว) หลบซะถ้าหลบได้
4.กล่อง ลักษณะเหมือนกล่องพยาบาล (อันนี้คุ้มเพราะ สุ่ม EQ เซ๊ตครบรอบ)


ปล. 1รอบสามารถเก็บของได้3อย่างเท่านั้น
ปล.2 ถ้าคุณเก็บของครบ1ตัวแล้วเปลี่ยนตัวละครอื่นมาเก็บทำไม่ได้นะคับเพราะว่า มันกลายเป็นเข้า แมพช้าอดเก็บของเหมือนกัน

**ทั้ง2อีเว้น หมดวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ข้อมูล95% ของไกด์นี้ได้มากจาก
https://www.facebook.com/ksaefz
ขอ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคับ ^^

++


เพิ่มเติม จดหมายสามารถเปิดเพื่อแลกรับ เหรียญได้ 10เหรียญต่อ 1 เซ๊ตนะคับ
เช็คจากจดหมายเควส ที่มันแจกใน NPC เห็ดทางซ้ายมือในแมพ
(ถ้าสะสมครบหมด จะได้50เหรียญ เซ๊ตสุดท้าย)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.