NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa, Podręczniki Online
Uczennica klasy IIa Anna Studzińska zajęła III miejsce. Klasa IIId-Aleksandra Wołoszczuk, Aleksandra Zgraja, Bogusława Foltyńska, Barbara Hanaj; Klasa IIIa- Jakub Turek, Stefania Kecher, Beata Hazr, Rosita Suchan; Klasa IIa- Dariusz Czerski, Renata Stokłosa, Anna Zając; Klasa IIc- Agnieszka Feranzy, Jadwiga Worobiec; Klasa IId- Jadwiga Przyszlak, Ewa Jędrzejewska; Klasa Ia- Jurek Tatiana, Kornelia Suchan; Klasa Ic- Dorota Tatyk; Klasa Ie- Joanna Urbańska, Monika Zaręba, Jolanta Kmiecik. kliknij i Opinii Jacek z klasy IIc; II miejsce: Ewa Niedużak z Id; III miejsce: Renata Kruska, Beata Potan. Agnieszka Fernezy IIc; Jakub Turek IIIa; Rosita Suchan IIIa; Joanna Urbańska Ie; Aleksandra Wołoszczuk IIId; Dariusz Czerski IIa; Jadwiga Worobiec IIc; Kornelia Suchan Ia; Dorota Tatyk Ic; Zygfryd Waskin Id. Zespołowo: I mieszkanie: Klasa IIe; II miejsce: Kasa IIc; III miejsce: Klasa IId. W spotkaniu uczestniczyła klasa IId i IVd. Uczniowie klas Ia, IIa, IIIb, IIIc, IIe, IIIa, IId pomogli w języku owoców oraz warzyw W Związku Warzywno- Ogrodniczym w Sławęcicach a klasa IVd w Związku Ogrodniczym w Żyrowej. 11 września: Klasa IIa zorganizowała „otrzęsiny”.

22 września: Zrobiło się zebranie informacyjne dla rodziców. Prelekcje dla słuchaczy i rodziców. Rozwijanie wśród uczniów kompetencji zawodowych połączonych z cyklem działań „Dlaczego warto pracować”. Prawdziwa natura działań kościelnych jest nowa od ogólnie panujących poglądów i pozorów objawiających się w dotyku z kościołami i religiami. III miejsce: Bartosz Lewandowski 17/20 pkt. Głos zabrał także przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego J. Bartkowski i przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Wołoszczuk. Był on również wybitnym teoretykiem wymowy: "O mówcy". W sezonie tego zebrania dokonano wyboru do Komitetu Rodzicielskiego. W faz oficjalnej przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Wołoszczuk i przewodniczący Komitetu rodzicielskiego I. Bartkowski złożyli życzenia wszystkim nauczycielom. Po przemówieniu dyrektora zarządzająca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Wołoszczuk złożyła życzenia wakacyjne nauczycielom a uczniom, a przedstawiciele młodzieży wręczyli pedagogom tradycyjne wiązanki kwiatów. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru sekcja imprezowa samorządu uczniowskiego przedstawiła żartobliwy program artystyczny. Program do znajomości języka angielskiego Bolek i Lolek. Nagrodę za najciekawszą pracę pisemną z języka polskiego otrzymała: Grażyna Mendel IVd. 10 maja: Maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

7 maja: Odbyło się spotkanie mężczyzn z oficerem marynarki wojennej. 28- 29 czerwca: Odbyły się egzaminy komisyjne, spotkanie z uczniami elegancji Również i sprzedaż podręczników. 5 czerwca: W Opolu zrobiły się indywidualne mistrzostwa ratownictwa wodnego. 24- 29 maja: Zrobiły się ustne egzaminy dojrzałości. 21 maja: Zrobił się koncert symfoniczny POS z Opola pod dyrekcją Andrzeja Jakubowskiego. 12 maja: Na całej przerwie zrobił się apel poświęcony sprawom administracyjnym i dyscyplinie. 12 października: Na głębokiej przerwie zrobił się krótki apel z racji dnia Ludowego Wojska Polskiego wykonany przez szkolne koło LOK. 14 października: W auli odbyła się uroczysta akademia z przyczyny Święta Edukacji Narodowej. 11 października: Uczniowie klasy Ia zwiedzili Izbę pamięci narodowej w Miejskim Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kędzierzynie-Koźlu stworzoną przez zarząd miejski ZBOWiD. 8 października: Spotkanie z przedstawicielem Wojska Polskiego z przyczyny 39 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. 21 września: Odbyło się spotkanie z powodem operacji „żagiel” chodzącym na „prezencie młodzieży” Mateuszem Palcem. 28 października: Zrobiło się tradycyjne spotkanie z starym R. Pacułtem „wszystko za wszystko”. 22 września - 6 października: Młodzież naszej szkoły prowadziła czynności użyteczne na myśl środowiska.

W zabawy wzięła udział młodzież z wszelkiej szkoły. Zrobił się konkurs informacji o nauce w eliminacjach pisemnych wzięli udział wszyscy uczniowie kultur I. najlepszą znajomością historii i patrona szkoły w momencie eliminacji pisemnych a ustnych wykazali się: M. Magiera klasa Ia, A. Sozańska Ia, J. Klon Ia, M. Skrzyńska I d, M. Lamber Ia. Uczniowie klas I wymagali okazać się znajomością grupy i nauczycieli w konkursie „co wiem o grupie” były również sztuki i radości. Następnie wszystkich powitał dyrektor szkoły Ryszard Pacułt, przedstawił także nowych nauczycieli: E. Witczaka, B. Kozłowską. Każdy nauczyciel otrzymał też symboliczną wiązankę kwitów. W drugiej części uroczystości zrobiło się ślubowanie klas I. Po odśpiewaniu hymnu nauki i wprowadzeniu sztandaru zrobiła się krótka część artystyczna. Po wpisaniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zebrani wysłuchali przemówienia ministra wiedzy i wychowania. Po wejściu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły R. Pacułt przedstawił wyniki osiągnięte w ostatnim roku szkolnym i dał świadectwa z poznaniem najlepszym uczniom.

Dyrektor szkoły R. Pacułt licznymi zaśmieceniami, jakie spostrzega się na gruncie szkoły. W porządku imprezy dyrektor szkoły R. Pacułt wręczył świadectwa ze złotą tarczą Elwirze Blaszcie i Jadwidze Donowicz, które zdobyły najlepsze sukcesy w myśli (średnia 4,90) a najlepiej zdały egzamin dojrzałości- uzyskały 4 oceny dużo wartościowe. Na rozmowie poruszono również problem uczniów, którzy uzyskali oceny złe i złożyli dania z propozycją o zbliżenie do egzaminu końcowego. Rada Pedagogiczna udzielił wiedzy we całych wypadkach, gdy wpadałam w grę jedna ocena niedostateczna, nie zezwolono natomiast zgody uczennicy, która otrzymała 3 oceny niedostateczne. Po rozdaniu nagród dyrektor oznajmił, że w tym roku wyjątkowo rada pedagogiczna zadecydowała, że żaden z absolwentów nie zostanie zlokalizowany na tablicy odznaczających się absolwentów szkoły. 3 czerwca: Zrobiło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Po przemówieniu dyrektora wychowawcy klas IV rozdali świadectwa, a wtedy w imieniu absolwentów szkoły pożegnała Iwona Korczyńska. W spotkaniu uczestniczyła klasa Id i chłopcy z grup IV. 1 maja: Zrobiła się manifestacja w Kędzierzynie, w jakiej pomagali przedstawiciele wszystkich klas wraz z maturzystami.Here's my website: https://sprawdzianykonkretne.pl/artykul/4002/jakich-zbrodni-dopuscili-sie-komunisci-brainly
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.