NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

วันนี้มีคลิปหนังมาใหม่ๆมาชี้แนะ คลิปหี
ความสบายของหนูคืนวันนี้นอนได้สุดกำลังเป็นอย่างมาก โดนดอกแรกจากการแอบไปดูคลิปโป๊กับเพศชายกับรุ่นพี่ตั้งแต่ที่ทำงานเป็นที่เป็นระเบียบและอดทนไม่ไหว ได้คุยไลน์กับพี่เขาก็มาจัดต่อในห้องของหนูอีก 1 ดอกเป็นอะไรที่เพอร์เฟ็คที่สุดเลยณ ตอนนี้ เป็นความสุขที่เกินกว่าหนูนั้นจะคิดเอาไว้ทั้งนั้น หนูนอนไม่ค่อยหลับแต่พี่เขาหลับไปแล้วเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คงจะอิดโรยจะเหน็ดเหนื่อยรวมถึงรวมกับอาการเมาด้วย เราได้อยู่กับผู้ที่เราชื่นชอบเรารักแบบนี้ก็แฮปปี้เป็นที่สุดแล้ว
แล้วหนูก็หลับไปโดยบังเอิญเรียกว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาราวๆ02:00 น 03:00 น พี่เขาก็ตื่นมาอีกทีในขณะนี้หนูก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรมากเท่าไรนัก ทราบแค่เพียงว่ากำลังรู้สึกเย็นที่อก กำลังโดนดูดนมอยู่นั่นเองในช่วงเวลานี้มันชักไม่ค่อยจะเสมือนในคลิปโป๊สักเท่าไหร่แล้วมันจะกลายเป็นเปรียบเสมือนหนังอาร์ไปแล้วในตอนนี้ อีกทั้งโดนดูดโดนชน 2 รอบแบบดีที่สุดความเสียวพี่เขาตื่นมาขณะนี้เขาก็จะเล่นเสียวกับหนูอีกไหมทราบดีว่าหนูเด็ด หรือพี่เขาต้องการในเรื่องอย่างงี้จริงๆพอสมควรดเลียเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พี่เขาก็เริ่มจัดท่าทางเนตรสตรีให้หนูก่อนเป็นลำดับแรก คลิปหี เดี๋ยวนี้หนูก็จับน้องชายของเขาเจาะให้ตรงรูหี แล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาแบบช้าๆมันใหญ่คับรูแน่นอย่างมากมายโชคดีที่ว่าน้ำของหนูแตกออกมาพอประมาณมันเลยเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นก็เริ่มขยับและจากนั้นก็เริ่มซอย มันโดนจุดเสียวไปตั้งแต่รอบที่แล้วในตอนนี้โดนไปอีกเพียงแต่นิดนึงก็เสียวตราบจนกระทั่งแทบสิ้นลม หนูถึงขั้นร้องร่ำไห้ออกมาไม่เป็นภาษาและไม่รู้เลยเหตุว่าร้องออกมาเสียงดังมากน้อยแค่ไหน พี่เขาทำอยู่ในท่านี้นานพอเหมาะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเล่นท่าหมากับหนูอีก 1 ครั้ง
พี่เขายืนที่ขอบเตียงรวมทั้งชนเข้ามาแบบไม่มีหยุดเสียงเนื้อกระทบเนื้อมันเป็นอะไรที่สุดยอดความเสียวมากยิ่งกว่าการได้ดูคลิปโป๊ได้ดูหนังโป๊เสียอีก เหมาะสมที่สุดที่สุดแล้วในอารมณ์ในตอนนี้ไม่มีอะไรจะเกินต้านทานไปกว่าปัจจุบันนี้อีกแล้ว พี่เขาทำไม่มีหยุดไม่มีค่อยแล้วและในจังหวะที่เขาใกล้จะเสร็จก็มีเสียงร้องครวญคร่ำออกมาบ้าง ช่วงนี้หนูถึงได้ทราบเลยว่าเขาใกล้จะเสร็จแล้วแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าไม่ไหวแล้วจะแตกอีกแล้ว เขาทำด้วยความเร็วแล้วก็ความแรง จนถึงสุดท้ายเขาก็ปล่อยน้ำใส่รูหนูอีก 1 ครั้ง เป็นการเล่นเสียวกัน 3 รอบในคืนเดียวแต่เป็นการปล่อยน้ำแตกใส่รูของหนู 2 ครั้ง เป็นอะไรที่เกินกว่าที่คิดเอาไว้อย่างใหญ่โต ก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้จัดหนักจัดเต็มกับพี่เขาถึงกับขนาดนี้ คลิปหี บอกได้เลยว่าถ้าหากหนูไม่ไลน์ไปบอกพี่เขาว่าให้มาดูแลหนูหนูอาจมิได้สนุกไม่ได้เสียวอย่างนี้อย่างแน่นอน รอบนี้ได้พักนอนยาวกันไปจนกว่ารุ่งแจ้งโชคดีเป็นของตัวหนูตรงที่ว่ามิได้ดื่มหนักจนกระทั่งเกินไปไม่อย่างนั้นก็คงจะตื่นมาปวดศรีษะอีกแน่แท้ ลองคิดดูตามใจว่าคืนวันนี้หนักแบบงี้แล้ววันพรุ่งนี้รุ่งแจ้งหนูจะโดนหรือไม่ทดลองทายใจกันมองตามจิตใจ
Homepage: https://dirgart.com/2022/07/17/คลิปโป๊ไม่เท่าไหร่เล่น-2/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.