NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Okulların tatil olması ile birlikte bir senenin yorgunluğunu oyun oynayarak atmak isteyen kız oyuncuları Stardoll oynamaya davet ediyoruz. Dünya çapında yüz milyondan fazla üyesi bulunan bu gelişmiş online oyun ile kendi karakterinizi yaratıp onu dilediğiniz şekilde giydirip makyaj yapabilirsiniz. Karakterinizin saçından makyajına kadar siz değiştirerek biçimlendirebilirsiniz. Stardoll oyununda ayrıca size verilen evinizi çeşitli eşyalar alarak dilediğiniz gibi dizayn edebilir, arkadaşlarınızla eşya yada kıyafet takasları, hediye gönderme yapabilirsiniz.

Dünyanın en popüler online oyunlarından olan Stardoll ile klüpler oluşturarak arkadaşlarınız ile iletişim halinde olabilirsiniz. Stardoll oyunu bugüne kadar oynadığınız en güzel giydirme, makyaj ve ev düzenleme oyunu olacaktır. Gelişmiş bir oyun olan Stardoll ile keyifli zaman geçirmek için tek yapmanız gereken üye olmak.

Stardoll bedavaları ile sizlere çeşitli ürünleri hediye edilir. Bu hediyeler bazen giyim ürünleri olurken, bazen de ev eşyaları olabilir. Sitemizde bu bedavalara nasıl sahip olabileceğinizi sizlere en basit dille anlatarak bedavalara sahip olmanızı sağlıyoruz.

Stardoll hileleri için sitemizi hergün ziyaret etmeniz sizin açınızdan avantaj olacaktır. Çünkü çoğu stardoll bedavası sürelidir. Bu süre içerisinde alınmayan bedavalar geçersiz kalır. Süresi geçen bedavaları almak imkansız olur. Ancak bazen süresiz stardoll bedavaları da sizlere sunulacaktır. Bu bedavaları dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Stardoll oynamak için hemen üye olun ve sizde bu büyük oyuncu ailesine katılın.

Site: www.stardoll-tr.com
Anahtar Kelimeler: stardoll, stardoll bedavaları, stardoll hileleri
R10 Nick: eMazaraT
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.