Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

วันนี้มีมังงะมาใหม่ๆเสนอแนะ Rebirth is the Number One Greatest Villain
Rebirth is the Number One Greatest Villain Is The Number One Greatest Villain ภายหลังที่ทนเล่นเกมมานานอยู่ยาวนานหลายเดือนกระทั่งในที่สุดเด็กวัยหนุ่มผู้มีความเอาจริงเอาจังก็สามารถทำตามอย่างวัตถุประสงค์ได้สำเร็จ เขาสามารถฆ่า “เฉินหวู่จิน” วายร้ายจากเกมได้สำเร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อุทิศเวลาเพื่อไปถึงเป้าหมายในคราวนี้ แต่แล้วหลังจากที่ฆ่า เฉินหวู่จิน ได้สำเร็จ จู่ๆโลกข้างหน้าทันทีปรากฏลำแสงสว่างจ้าขึ้นมาแล้วเขาก็ได้หลับไป อาจจะเป็นเพราะความอ่อนแรงล้าจากการลงทุนเล่นเกมอย่างมากตลอด 2 วันโดยมิได้หลับมิได้นอนก็เป็นได้ แม้แต่ว่าผลที่ตามมามันไม่เป็นอย่างที่หัวใจคิดหนุ่มน้อยผู้ทุ่มเทให้กับการเล่นเกมเหนือสิ่งอื่นๆได้เข้าไปเผยตัวเป็นตัวละครวายร้ายหมายหนึ่งในเกมที่เขาพึ่งเล่นจบไปเมื่อคืนนี้เอง ถูกต้องแล้วเขาได้เข้าไปอยู่ในร่างของ เฉินหวู่จิน วายร้ายเลขหนึ่งที่นิกายควบคุมวิญญาณที่เขาเพิ่งจะใช้ตัวละคร “เย่เฉินหลิน” กำจัดไปเมื่อไม่นานมานี้เอง สำหรับเพื่อการกลับมาจุติในร่างของวายร้ายในคราวนี้ทำให้เขาผิดหวังไม่น้อย แม้กระนั้นก็สายไปแล้วที่จะเริ่มต้น ทางเดียวที่เพียงพอจะทำได้เดี๋ยวนี้ก็คือแนวทางการทำความคุ้นชินกับร่างใหม่และก็เบาๆหาวิธีกลับไปยังโลกเดิมของตนเองให้ได้ก็แค่นั้น แล้วก็วิธีที่จะทำให้เขาสามารถกลับโลกเดิมได้ก็มีเพียงแต่การเอาอย่างคำแนะนำของ NPC สาวที่มาในหน้าที่ของภรรยา เฉินหวู่จิน ก่อนที่การรบจะเริ่มขึ้น เฉินหวู่จิน ในขณะนี้มีบทบาททำความเข้าใจความชำนาญและทำความเคยชินกับร่างใหม่ได้โดยด่วนด้วยเหตุว่าเขาดันประกาศสงครามโดยไม่ได้คาดคิดเข้าให้แล้ว งานนี้ดูท่าจะจบยากเสียแล้ว ติดตามเรื่องราวความมันในยุทธจักรใหม่ของ เฉินหวู่จิน ได้ในดันเกิดใหม่เป็นยอดเยี่ยมคนร้ายเลขหนึ่ง “Rebirth Is The Number One Greatest Villain”
Here's my website: https://www.kings-manga.com/manga/rebirth-is-the-number-one-greatest-villain/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]es.io

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.