NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Organizacja Kościołów Umieszcza Się Na Autokefalii
Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych interesujących jego jednego natomiast jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w rozmiarze następujących tematów: 1a. ja a moi swoi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla dania swojego wieku. Środki językowe Pp. pkt rozprawka . Uczeń posługuje się bardzo charakterystycznym zasobem środków językowych zajmujących jego indywidualnego oraz jego najulubieńszego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w rozmiarze będących tematów: 1a. ja i moi znajomi (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o naszym mięsie i charakterze. Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń podaje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych interesujących jego tegoż dodatkowo jego najulubieńszego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań wszystkich w dziale będących tematów: 1a. ja i moi ulubieni (rodzina, przyjaciele); - nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisywania ubioru domowego i pozostałych osób. 1k. moje samopoczucie; - nie potrafi zapamiętać i wykorzystać właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach. 1f. jedzenie; - nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla poinformowania o tym, co drodzy i czego nie lubi jeść. 1l. przyroda wokół mnie; - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla określenia pogody.

1i. szczęśliwa i tradycje, mój kraj; - nie potrafi zapamiętać ani zastosować odpowiednich środków językowych dla opowiedzenia o przyjęciu urodzinowym. 6b. jest siebie a drugie kobiety - mówi np. jak się nazywa, ile jest lat, skąd pochodzi, co umie robić; - nie potrafi cofnąć się na materiał swoich racje ciała ani o własnym wizerunku. 6b. wyobraża siebie i pozostałe osoby - mówi np. kiedy się nazywa, ile jest lat, skąd pochodzi, co może robić; - nie potrafi cofnąć się na fakt swojego profilu (opis twarzy). CKE opublikowała je u siebie na ścianie. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie jeśli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga usłudze w poznaniu wypowiedzi dotyczących umiejętności. PP, pkt 2. Uczeń rozumie niezwykle przystępne wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i długo, w zwykłej odmianie języka. Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy a jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo przystępne wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkow z artykułem, opowiadania): 3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdyby jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; - nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem.


Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy a jedno- lub kilkuzdaniowe, niezwykle funkcjonalne wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z artykułem, opowiadania): 3a. rozumie ogólny sens tekstu, zwłaszcza jak jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; - nie potrafi powiązać słowa spośród jego graficzną budową i zapisem. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historii oraz prostych piosenek i wierszyków, zwłaszcza gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - ma kłopoty z kolekcją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, historii i historyjek i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie jeśli są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - jest problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. 2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, historii i historii i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - jest problemy z uwagą podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w poznaniu opinii o rodzinie.

2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek i prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; - stanowi problemy z uwagą podczas słuchania nagrania, wymaga uwag w zrozumieniu wypowiedzi. 9. Uczeń może określić, czego się nauczył, i wie, w który rozwiązanie może sam pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, czerpanie ze słowników obrazkowych i zabaw edukacyjnych). Stanie z Nim w modlitwie, sakramentach, rozmowa o Bogu i grupie z rodzicami , księdzem czy katechetą, czytania normalnych pozycji, oglądanie katolickich programów telewizyjnych pomagaja umocnić naszą wiarę. Uncle and Aunt… - samodzielnie śpiewa piosenkę This is my family. Uncle and Aunt… - zgodnie z nagraniem oraz w całości śpiewa piosenkę This is my family. Hi! I’m Steve and this blog is about my life on a sheep farm in Australia. 5 There were fruit trees on Antonio’s farm.


Read More: https://szkolniewo.pl/artykul/18243/napisz-tresc-przykazania-v-z-dekalogu
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.