NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

5 LỖI THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI MỚI KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT SÚT BÓNG
Sút bóng là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất của môn thể thao vua. Tuy nhiên để có được những cú sút chính xác và uy lực thì các bạn phải luyện tập thật tốt. Và đối với nhiều bạn mới tập thì những sai lầm là không thể tránh khỏi.

1. Không kiểm soát được bước chạy đà
Chạy đà xa và nhanh giúp lực của những cú sút mạnh hơn là điều chính xác. Tuy nhiên đó là khi bạn đã kiểm soát được đôi chân và thuần thục. Đối những bạn mới thì khi chạy đà xa, nhanh sẽ rất khó để có thể kiểm soát được điểm tiếp xúc bóng và đặt đúng chân trụ. Và điều đó sẽ gây ra là những cú sút của các bạn sẽ không chính xác và lực cũng không được như mong muốn.

2. Đặt sai chân trụ
Nếu chân trụ đặt quá cao thì điểm tiếp xúc sẽ có thể ở trên tâm bóng và làm cho bóng đi xà và không có lực. Ngược lại, nếu chân trụ quá thấp sẽ dần dẫn đến điểm chạm ở dưới và bóng sẽ bay thẳng lên trời. Vì vậy hãy cố gắng lấy đà ít để kiểm soát được chân trụ của bạn một cách chính xác nhất.

3. Không kiểm soát được việc vung chân lăng khi sút bóng

Vung chân lăng là một trong những bước cuối cùng và nó quyết định độ chính xác và lực đi của trái bóng. Nếu bạn vung chân lăng mạnh và nhanh sẽ giúp cho những cú sút trở nên giống như một pha nã đại bác. https://prowin.com.vn/5-loi-thuong-gap-cua-nguoi-moi-khi-thuc-hien-ky-thuat-sut-bong/ để thực hiện được điều này là không hề dễ dàng, đặc biệt là những bạn mới.

4. Không khóa cổ chân khi sút bóng
Khóa cổ chân là một việc rất quan trọng khi bạn thực hiện kỹ thuật sút bóng. Nếu như không khóa cổ chân thì bạn có thể tiếp xúc bóng vào điểm bạn mong muốn, khiến cho các cú sút sẽ có độ chính xác không cao. Ngoài ra, không khóa cổ chân có thể dẫn đến những chấn thương khi sút bóng.

5. Đốt cháy giai đoạn để tập những kỹ thuật sút bóng nâng cao
Có rất nhiều các bạn mới tập chơi đá bóng và cố gắng tập những kỹ thuật sút bóng như Trivela hay Knuckleball. Đó là những kỹ thuật sút bóng nâng cao và rất khó để có thể thực hiện được khi chưa thuần thục các kỹ thuật cơ bản.

Đó là một vài lỗi thường gặp của các bạn mới khi thực hiện động tác sút bóng. Các bạn có thể tham khảo và đem bóng ra luyện tập xem mình có đang mắc phải lỗi như trên không. Nếu có hãy cố gắng cải thiện điều đó và dần dần các bạn sẽ có thể nâng cao được trình độ của mình.

Hãy đến ngay chuỗi cửa hàng Prowin để sắm cho mình một đôi giày đá bóng để có thể tập luyện tốt hơn nhé.

5 LỖI THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI MỚI KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT SÚT BÓNG – Prowin

Homepage: https://prowin.com.vn/5-loi-thuong-gap-cua-nguoi-moi-khi-thuc-hien-ky-thuat-sut-bong/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.