NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Thức Ăn Cho Bò Lái Thiêu Giúp Bò Khỏe Mạnh Cho Năng Suất
Content
Thiết kế đống ủ chua cỏ Sáng 7/10: Cả nước còn 76 ca COVID-19 nặng đang điều trị Các loại thức ăn thường dùng nuôi bò sữa
Nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, học viên tham gia tập huấn được hướng dẫn thực hành nhận biết một số vắc-xin và thuốc thú y dùng trong chăn nuôi trâu, bò và cách sử dụng. Học viên cũng được thực hành phối hợp khẩu phần thức ăn tinh vỗ béo bò thịt và ủ rơm với urê làm thức ăn cho bò. Cũng trong chương trình học, học viên đã đến tham quan thực tế mô hình chăn nuôi bò hiệu quả tại xã Nội Thôn, Hà Quảng. Hiện nay rất nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt.

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. Cẩn Nang Nhà Nông chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp, giúp mọi người có thêm kiến thức để tham khảo hay áp dụng vào thực tế. Nhu cầu protein của đàn bò còn nhỏ và bò vắt sữa nặng thường là một yếu tố hạn chế, trong khi bò khô trưởng thành thường được cho ăn quá nhiều protein.
Thiết kế đống ủ chua cỏ
Theo tính toán của các chủ chăn nuôi, chi phí thức ăn chiếm từ 65-70% trong cơ cấu giá thành sản xuất. Đã đuợc sử dụng từ lâu và rất rộng rãi trong chăn nuôi trâu bò nói chung và bò sữa nói riêng. Cỏ tự nhiên là hỗn hợp các loại cỏ hoà thảo, chủ yếu là cỏ gà, cỏ lá tre, cỏ mật... Cỏ tự nhiên mọc trên các gò, bãi, bờ đê, bờ ruộng, trong vuờn cây, công viên... Đọc thêm tự nhiên có thể đuợc sử dụng cho bò sữa ngay trên đồng bãi duới hình thức chăn thả hoặc cũng có thể thu cắt về và cho ăn tại chuồng. Thành phần dinh dưỡng và chất luợng cỏ tự nhiên biến động rất lớn và tuỳ thuộc vào mùa vụ trong năm, nơi cỏ mọc, giai đoạn phát triển của cỏ (non hay già) và thành phần các loại cỏ trong thảm cỏ.
Quan trọng nhất trong số thức ăn bổ sung cho bò sữa là urê và hỗn hợp khoáng vitamin. Tỷ lệ sử dụng protein ăn được xấp xỉ 80% ở đậu tương và đậu tằm. Hàm lượng nước cao gây khó khăn trong vận chuyển, bảo quản và khả năng ăn vào. Nhờ ủ chua, nguời ta có thể bảo quản thức ăn trong một thời gian dài, chủ động có thức ăn cho bò sữa, nhất là vào những thời kỳ khan hiếm cỏ tự nhiên, với việc tổn thất ít nhất các chất dinh dưỡng so với quá trình phơi khô.
Vệ sinh phần thân sau và bầu vú bò mẹ, cho bò mẹ uống nước ấm, thêm một ít muối, cám. Tất cả đều được sử dụng phổ biến và ứng dụng phải được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động cá nhân. Bò cho nhiều sữa hơn đòi hỏi nhiều thức ăn hơn, nói chung là có hàm lượng protein cao hơn. Sự bắt đầu động dục sau khi đẻ chậm ở những con bò giảm cân hoặc gầy yếu và không tăng trưởng trong giai đoạn cuối thai kỳ. Bò thịt chỉ có tác dụng duy trì thể trạng và tiếp tục phát triển bào thai. Thời kỳ 2 và 3 trùng nhau ở bò sữa và không dễ tách rời nhau như ở bò thịt.
Sáng 7/10: Cả nước còn 76 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Chuồng trại chăn nuôi bò thịt phải đảm bảo các yếu tố đông ấm, hè mát, nền chuồng không trơn trượt, diện tích từ 4-5 m2/con; thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng. Có thể tận dụng các vật liệu sẵn có như tranh, tre, lá cọ… để làm chuồng nhằm hạ giá thành. Xây dựng khẩu phần ăn cho một đàn gồm có 15 con bò tơ, khối lượng trung bình 250kg, yêu cầu tăng trọng 750 gam/ngày. Loại thức ăn và giá trị dinh dưỡng của thức ăn như bảng dưới đây (hàng trên là dạng tự nhiên, hàng dưới là theo DM).

Đối với bê đực hay bê cái xấu mã, không thích hợp giữ lại làm giống thì sau một thời gian nuôi, anh bán ra dưới dạng bò thịt. Các thiết bị phải đặt ở nơi khô ráo tránh ẩm ướt để tăng độ bền của máy. Ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia" hoặc "" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. PROVISOY™ – Giải pháp hiệu quả cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng độ đồng đều của heo con sau cai sữa bằng cách giảm lượng đạm lên men trong ruột. Tuy nhiên trong số 20 công ty sản xuất thịt và gia cầm hàng đầu ở Mỹ, chỉ có 7 công ty được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ và con số đó sẽ sớm giảm xuống còn 5.

Thức ăn thô chủ yếu cung cấp chất xanh và chất thô, chất xơ, ngoài cỏ thì chúng ta cũng có thể sử dụng các loại thức ăn thô khác từ các loại phụ phế phẩm cây trồng ví dụ như thân bắp, ngọn mía, các loại dây đậu. Rơm rạở nước ta có khối lượng rất lớn nhưng tỷ lệ sử dụng trong chăn nuôi trâu bò còn rất khiêm tốn. Phần lớn chúng được sử dụng làm chất đốt (ở miền Bắc), hoặc đốt trực tiếp ngoài ruộng làm phân bón ruộng, một lượng nhỏ được sử dụng làm nấm rơm (ở miền Nam).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. ® Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau" hoặc "" khi phát hành lại thông Dầu Dừa mua ở đâu ? tin từ Website này. Với chủ đề “Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa”, sáng 6/10, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.

Homepage: https://camdua.info/dau-dua-la-gi-dau-dua-nguyen-chat-cong-dung-cua-dau-dua-ban-dau-dua-tho/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.