Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Hướng dẫn thủ tục thành lập kho hàng của công ty
Hướng dẫn thủ tục thành lập kho hàng của công ty?
Nội dung chính của bài viết
Điều kiện thành lập kho hàng của công ty dạng địa điểm kinh doanh
Thủ tục thành lập kho chứa hàng theo dạng chi nhánh công ty
Mọi chi tiết xin liên hệ
Kho chứa hàng thường được phân loại là chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và cần phải có đăng ký địa điểm kinh doanh. https://amis.mof.gov.np/web/legalzone/home/-/blogs/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi-hotline-0888889366 ra, nếu các doanh nghiệp có kho hàng ở tỉnh, địa phương khác mà không phục vụ cho hoạt động kinh doanh, chỉ chứa hàng thì vẫn phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi đó. Kho hàng là một trong những loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có thể thành lập kho hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Vậy thủ tục thành lập kho hàng của công ty như thế nào?

thủ tục đăng ký kho hàng của công ty
Điều kiện thành lập kho hàng của công ty dạng địa điểm kinh doanh
Kho chứa hàng thường được phân loại là chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và cần phải có đăng ký địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, nếu các doanh nghiệp có kho hàng ở tỉnh, địa phương khác mà không phục vụ cho hoạt động kinh doanh, chỉ chứa hàng thì vẫn phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi đó. Kho hàng là một trong những loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có thể thành lập kho hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

– Địa điểm đặt kho thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp theo hợp đồng thuê kho, hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng mượn.

– Người đứng đầu địa điểm kinh doanh không thuộc diện cấm tham gia lao động, quản lý trong doanh nghiệp tư nhân.

– Ngành nghề kinh doanh liên quan đến các loại hàng hóa kinh doanh tại kho hàng đã được áp mã theo hệ thống mã ngành kinh tế mới ban hành theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Thủ tục thành lập kho chứa hàng theo dạng chi nhánh công ty
thủ tục đăng ký kho hàng của công ty
– Trường hợp doanh nghiệp muốn minh bạch hóa chứng từ xuất nhập kho nên muốn thành lập kho chứa hàng diện chi nhánh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh thay vì đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp có thể đăng ký chi nhánh theo hình thức hoạch toán phụ thuộc để tránh nghĩa vụ kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Lúc này chi nhánh cũng chỉ phải đóng thuế môn bài hàng năm như các địa điểm kinh doanh bình thường.
Website: https://amis.mof.gov.np/web/legalzone/home/-/blogs/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi-hotline-0888889366
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.