NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

30.07.2022//1
strlen() fonksiyonu

size_t strlen(const char *str);
size_t strlen_s(const char *str, size_t strsz); (C11)
Açıklama:
*Str parametresi ile gösterilen ve boş bir karakter ('') ile sonlandırılmış karakter dizisinin uzunluğunu, dizi sonundaki boş karakter hariç olmak üzere, hesaplar.
strlen_s() fonksiyonu ayrıca, eğer str parametresi NULL bir işaretçi ise 0 değeri ve str parametresinin ilk strsz kadar byte'ında strsz değerini geri döndürür.
Eğer str parametresi boş bir karakter içermiyorsa ve karakter dizisinin boyutu strsz parametre değerinden küçük ise, sonuç belirsiz olur.
Parametreler:
*str: İşlem yapılacak olan boş bir karakter ('') ile sonlandırılmış bir karakter dizisidir.
*strsz: İşlem yapılacak maksimum karakter sayısıdır.
Dönüş değeri
Dönüş değeri;
*Strlen() fonksiyonu str parametresindeki karakter dizisinin uzunluğunu geri döndürür.
*Strlen_s() fonksiyonu başarı durumunda str parametresindeki karakter dizisinin uzunluğunu, str parametresi NULL bir işaretçi ise sıfır değerini ve boş bir karakter ('') bulunamazsa strsz değerini geri döndürür.

-->size_t :(diziler dahil) herhangi bir nesnenin boyutunu göstermek için kullanılan bir işaretsiz tamsayı türüdür.
-->const :Kavramı Bir değişkenin değerinin program boyunca sabit olarak tutulması istendiğinde const (sabit) ifadesinden yararlanılır. Tanımlandığı satırda değeri atanmalıdır. Pi sayısı, ışık hızı gibi belirli değerlere sahip veriler kullanılarak bir program yazılacaksa, const yapısını kullanmak kolaylık sağlar.
-->Char veri türü, Unicode standardında eşdeğer karakterler içeren 16 bitlik bir veri türüdür. Her karakterin Unicode standart çerçevesinde karşılık gelen bir karakteri vardır ve char türüne bir değişken değeri atadıktan sonra bir karakteri temsil eder.
--Char veri türü 16 bit uzunluğunda Unicode standartlarında karakterlerin karşılıklarını tutan veri tipidir. Her bir karakterin Unicode standartları çerçevesinde bir karşılığı bulunmaktadır ve char tipinde değişken değer atandıktan sonra bir karakteri temsil etmektedir.
--char harf1= ‘C’; //dogrudan karakter atayabilirsiiz
char harf2=’x0058’; //hexadecimal karakter karsılığını yazabilirsiniz
char harf3=(char)55; //ascii sayısal karsılıgından char türüne donusum yapabilirsiniz
char harf4='u0058'; //Unicode karakter ataması yapabilirsiniz
--Tek bir karakteri hafızada tutmanız gerektiğinde kullanabilirsiniz. Ek olarak string işlemlerinde de her bir karakterle işlemler yapmanız gerektiği durumlarda geçici değişken olarak kullanabilirsiniz.
-->int:INT Veri Tipi : Tamsayı değerlerini tutmak için kullanılır. int veri tipi bellekte en az 2 byte veya 16 bit yer tutarlar.İngilizcede tamsayı anlamına gelen integer kelimesinden gelmektedir.
-->Belirteç Açıklama
%c char Tek karakter
%d (%i) int, signed integer
%f float
%s array karakter dizimi (string)
%u int unsigned decimal
%ld long double
%e (%E) float , double üstel
%g (%G) float , double
%o unsigned octal
%p pointer adresi
%x (%X) i unsigned hex
***int main() ve int main(void) arasındaki fark:
--C++ 'da fark yoktur, ikisi de aynıdır.Her iki tanım da C'de çalışır, fakat boşluğa sahip ikinci tanım teknik olarak daha iyi olarak kabul edilir, çünkü ana parametrenin yalnızca herhangi bir parametre olmadan çağrılabileceğini açıkça belirtir. bu fonksiyon herhangi bir sayıda parametre ile veya herhangi bir parametre olmadan çağrılabilir. Örneğin, aşağıdaki iki C programını derlemeye ve çalıştırmaya çalışın (dosyalarınızı .c olarak kaydetmeyi unutmayın).
--C++ dilinde bir fark yok,
fakat Cde main(void) kullanıp içine bir sayı yazıp çağırsanız hata alırsınız. fakan main() in öyle çağırsanız hata almazsınız
--Eğer programınızın başka programlar için arguman dondurmesini istiyorsanız void yerine int gibi değerleri kullanırsınız programın içindede duruma göre return 0; veya return 1; gibi sonlandırmalar yaparsınız
--C++ ta fark yoktur ikisi de aynı şeydir.
C de ise;
- Fonksiyon prototipinde parantez içini boş bırakırsanız int Foo(); gibi ben Foo yu istediğim kadar argümanla ya da argümansız çağırabilirim demiş olursunuz. Yani parametre sayısı hakkında bilgi vermemiş olursunuz.
- Fonksiyon prototipinde int Foo(void); yazınca bu fonksiyonun sıfır argümanla çağrılmak zorunda olunduğunu belirtiyorsunuz.
--

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.