NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Gece'nin sessizliğine bürünen, günden kalma bir kaç parça bulutun yalnızlığına...
Derin bir nefes yaşam çekti içine. Vakit ateş böceklerinin vaktiydi. Onların şarkılarına katılıp dans etti bir süre. Yorgundu. Epey özlem geçmişti yalnızlığının üzerinden. Zamanın, sıradan akışına uymayan fikirleri farklı kılıyordu içinde onu. Bu da, daha çok yorulmasına neden oluyordu. Zaten ait hissetmemişti kendini yaşadığı hiç bir ana. Umudun kırılgan ruhuna zararlı zincirleme cümlelerden oluşan düşüncelerini bir kenara bırakıp, hayatına yeniden bir yön vermesi gerektiğine karar verdi. Suçlusu olmadığını bildiği yükleri yüreğinde taşımayacaktı artık. Kim ne derse desin! Eğer karanlık varsa aydınlığın da olması gerekliydi. Her şeyin zıttıyla var olduğunu biliyordu.
Düşünceleri zamanı delip geçti.
Bulutlar yalnızlıklarından sıkılmış yavaş yavaş gökyüzüne veda ediyorlardı. İşte oradaydılar. Sonsuzluk içinde, parlaklığını her geçen gün yitiren, yaşamın anahtarı yıldızlar. Şehrin ışıklarına yenik düşen yaratıcıların, kurtarılmaya ihtiyacı olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Kapattı gözlerini. Tüm ışıkların bir anlığına yok olduğunu hayal etti. Kahraman olmuştu. Yıldızlar tekrar onundu.
Gözlerini açtığında, gecenin güne yavaş yavaş değmeye başladığını fark etti. Yüzüne yayılan sıcaklığın samimiyeti karşısında gülümsedi. Tüm ışıklar, onun büyüklüğü ve gücü karşısında tek tek sönüyordu...
Güneş...
Dünya’nın gerçek efendisi.
Aydınlananın yalnızca yer küre olmadığını fark etti.
İlk defa özgür hissetti ve zihnine bir vahiy gibi inen cümleleri fısıldadı dudakları;
Bir şeyler yaratmak Tanrı'ya mahsustur denir. Oysa her an yeni şeyler yaratıyoruz. Zihnimizin en karanlık bölgelerinde rengarenk hayaller kuruyor. Sonra bir şekilde onu gerçekliğimize katıyoruz. Nietzsche; insan, hayvan ve üstinsan arasında sıkışmış bir acizdir der. Bedenlerimize hapsolduğumuzu bu yüzden hiç bir zaman gerçek anlamda başarılı olamadığımızı söyler. Başarısızlıklarımıza bahaneler üretmek üzerine kurulu dünyamızda yaşamlarımızı, ne zaman biteceği belli olmayan nefeslerimizle üflüyoruz. Hayvanların sadakati ve sevgisi bana daima hayret verici görünürdü. Sonra aslında sevginin hep aynı şeyleri fısıldadığını duydum. Hırslarımıza yenik düşen zayıf bedenlerimiz. Sevgisizlik hapishanesi.
Madem buradayız ve madem şuan kurtuluşumuz yok o zaman birbirimize sarılmayı denemeliyiz artık. Nefretlerimizi, kızgınlıklarımızı, intikam duygularımızı, öfkemizi bir kenara bırakabiliriz. Her şey bizim elimizde. Kendimizi yok edecek olan da; yeniden var edebilecek olan da biziz.
Tanrı biziz.
Sevmek her şeyin anahtarıdır.
Sevmekten korkmayın.
Paylaşmaktan korkmayın.
Hissedin.
Yarın yeni ve güzel bir gün olacak.
İnanın.
Çünkü hiç bir şeye benzemez bir şeylere inanmanın tadı.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.