Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Šleseru ģimenē piedzimis piektais bērniņš - beidzot meitiņa. Apsveicam!
Pasaulē nācis bijušo politiķu Ineses Šleseres (40) un Aināra Šlesera (43) piektais bērns - ģimenē pēc četriem dēliem piedzimusi meita. Meitenīte pasaulē nākusi Rīgas Dzemdību namā, ziņo potāls

Aināra un Ineses Šleseru ģimenē līdz šim bija četri dēli: Edvards, Ričards, Gerhards Daniels un Marks Leonards. Jaunākais no viņiem piedzima 2011. gada martā. Jau toreiz Ainārs izteicās, ka droši vien Marks Leonards nebūs pēdējā Šleseru ģimenes atvase, jo viņiem ļoti gribētos meitu, kuru pucēt. Tas nu ir noticis, jo Rīgas Dzemdību namā pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas pasaulē nācis Šleseru piektais bērns, un tā ir meita. Ekspolitiķi bērnam devuši starptautisku vārdu, proti, nosaukuši viņu par Elizabeti, tāpat kā Anglijas karalieni. Gan ar mazulītes, gan viņas mammas veselību viss ir kārtībā – viņi jau dzīvojas pa mājām. Ainārs Šlesers pēc meitas pasaulē nākšanas par notikušo vairākiem draugiem un domubiedriem paziņojis mobilā tālruņa īsziņā.

Pēc 11. Saeimas vēlēšanām, kurās Inese un Ainārs Šleseri startēja „Šlesera Reformu partijas LPP/LC” sarakstā un neieguva tautas atbalstu, abi ekspolitiķi pazuda no politiskās un arī sabiedriskās skatuves. Viņi mitinājās savā īpašumā Jūrmalā, kā arī itin bieži devās uz savu iecienīto atpūtas vietu – Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Ainars Slesers Par to, ka pavasarī pasaulē nāks Šleseru piektais bērns pirms kāda laika sociālajā tīklā „Twitter” klajā nāca ilggadējs Šlesera domubiedrs un politisko kampaņu veidotājs Ēriks Stendzenieks. Viņš paziņoja: „Sless ir krampis. Viņam būs 5tais bērns. Jūtas ok, gaida, kad populisti apdirsīsies. Man viņš ir autoritāte, un man par to nemaksā. Ainārs Šlesers ”

Pēc neveiksmīgā starta 11. Saeimas vēlēšanās Ainārs, kurš līdz tam vienmēr bija atsaucīgs intervijām, pēkšņi, kļuva nevaļīgs un sarunām ar žurnālistiem lielākoties vairs īsti nepiekrīt. Šlesers, kura CV ir ieraksti gan par darbību satiksmes un ekonomikas ministru amatos, gan Ministru prezidenta biedra postenī un arī Rīgas vicemēra amatā, pēc 11. Saeimas vēlēšanām ir sniedzis vien pāris intervijas. Vienu no tām žurnālam „Playboy”. https://vervo.lv/lv/jaunumi/nozares-jaunumi/355-lesers-ostai-grib-piesaistt-vriengas-investcijas Tajā viņš paziņoja, ka beidzot ir laimīgs cilvēks. „Tas ir tas, ko varu pateikt. Ainārs Šlesers Man ir ģimene un bērni, neko citu man nevajag. Ainārs Šlesers Es sievai apsolīju šajā intervijā nerunāt par ģimeni. https://www.flickr.com/photos/saeima/4901294256 Vienīgi varu pateikt, ka man tagad ir vairāk laika, ko pavadīt kopā ar bērniem. Pēdējais gads man ir bijis ļoti nozīmīgs tieši privātajā dzīvē, jo daudz vairāk esmu varējis būt kopā ar savu ģimeni. Šobrīd visvairāk mana laika paņem ģimene,» bilda Šlesers.

Ar Inesi Ainārs Šlesers ir precējies jau vairāk nekā 20 gadus. Ainārs Šlesers Laulājoties viņš pieņēma sievas uzvārdu. Inese Šlesere 1991. gadā pārstāvēja Latviju skaistumkonkursā „Mis Pasaule”. 1993. gadā viņa kļuva par „Mis Latvija”, savukārt 1999. gadā viņa piedalījās konkursā „Misis Pasaule”, kurā ieguva otro vietu.

https://www.mammamuntetiem.lv/zinas/aktualitates/24494/sleseru-gimene-piedzimis-piektais-bernins-beidzot-meitina-apsveicam

Homepage: https://vervo.lv/lv/jaunumi/nozares-jaunumi/355-lesers-ostai-grib-piesaistt-vriengas-investcijas
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.