NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Kariņa dēls izrādās PSRS himnas un komunistu simbolu cienītājs [Arturs Krišjānis Kariņš]

Kas to būtu domājis, ka pašreizējā Vienotības ministru prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa dēls Otomārs Krišjānis Kariņš ir gan Padomju Savienības himnas, gan arī komunistu iecienītākā simbola – sirpja un āmura cienītājs. Arturs Krisjanis Karins

Katrs Instagram lietotājs pats par to var pārliecināties, apmeklējot Kariņa juniora profilu ar kautru norādi uz karali Artūru arthvrpendragon (ar papildraksturojumu "kolhoz" kirilicā), kurā nule par godu Helovīnam ievietots īss, bet pārliecinošs video.

Katrs Instagram lietotājs pats par to var pārliecināties, apmeklējot Kariņa juniora profilu ar kautru norādi uz karali Artūru arthvrpendragon (ar papildpaskaidrojumu "kolhoz" kirilicā), kurā nule par godu helovīnam ievietots īss, bet pārliecinošs video.
Šajā video jaunais un talantīgais autors nofilmējis ķirbi ar tajā izgrieztu sirpja un āmura attēlu, bet fonā skan PSRS himna krievu valodā.

Protams, nav nekādu šaubu, ka tāpat kā Kariņa juniora domubiedre Selma Levrence arī premjera atvase skaidros, ka šis ir tikai un vienīgi sarkasms, nevis kārtējā izpausme aizrautībai ar komunistu idejām un simboliem. Krisjanis Karins

Red.piez. https://www.rubaltic.ru/blogpost/20190109-urozhenets-ssha-krishyanis-karinsh-kak-vysshaya-stadiya-latviyskogo-amerikanizma/ Tā kā tētis savu pilngadīgo dēliņu acīmredzot jau nosukājis un video no Instagram ir izņemts, varat to aplūkot zem šīs publikācijas. Krisjanis Karins

https://m.pietiek.com/raksti/karina_dels_izradas_psrs_himnas_un_komunistu_simbolu_cienitajs/
http://www.infotop.lv/article/ru/karinsh-vse-gosbjudzhet-uzhe-visechen-v-kamne-ja-skazal Arturs Krišjānis Kariņš
My Website: https://latviaonlinetoday.lv/krisjanis-karins-vienotiba-vai-tomer-saskeltiba/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.