Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

حقیقت این است که تو نیستی تنها فرد خاص درگیر درباره ثبت شرکت تولیدی
پس مراقب باشید که با غافل شدن از ضروریت های قانون شرکتهای حقوقی به دردسر نیوفتید. https://vanak.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-2/ و گستره فعالیتی شرکت باید به صورت دقیق در سامانه وارد گردد و در صورت نیاز مجوز های مربوطه نیز اخذ گردد چنانچه که در ذیل موضوع شرکت باید این جمله عنوان گردد ” پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط ” . ارائه اقرارنامه تمام اعضاء هیئت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نبوده و مدیر عامل نیز در شرکت دیگری این سمت را عهده دار نیست. شما اطلاعات را تکمیل کردهاید، پذیرش اینترنتی و تاییدیه آن را نیز دریافت نمودهاید، حالا صورت جلسات تنظیمی را با همه ضمایم مربوطه با پست سفارشی به آدرس ذکر شده ارسال کنید. به یاد داشته باشید که مدیر یا نماینده قانونی شخصیت حقوقی باید به عنوان شخص حقیقی نیز در سامانه SANA ثبت نام کرده باشد. موضوع یا هدف از فعالیت شرکت باید مطابق با قوانین اسلامی مشخص شود.

در گام بعدی می بایست برای مجموعه خود نامی برگزینید و نوع و قالب شخص حقوقی شرکت را انتخاب نمایید .در مرحله انتخاب نام شما مجاز به انتخاب پنج نام (جهت انتخاب نام پیشنهاد می شود مقاله انتخاب نام برای شرکت را مطالعه نمایید ) برای شرکت خود می باشید، که از بین آنها به ترتیب اولویت نامی که تکراری نباشد و با قوانین انتخاب نام مغایرت نداشته باشد انتخاب می گردد .در این مرحله به شما یک کد رهگیری داده می شود. شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محل اقامت خود مراجعه کند و با ارائه مدارک هویتی خود از قبیل کارت ملی و شناسنامه و شماره تلفن همراه و ثابت برای ارسال پیامک های ابلاغیه، کد پستی و نشانی، معرفی نامه شخصیت حقوقی و اخذ امضا الکترونیک برای ثبت نام ثنا اقدام و کد کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه ثنا را دریافت کند.

اگر به دنبال اقامت یک کشور از طریق ثبت شرکت و فعالیت در آن کشور هستید بی شک عمان میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. در حقیقت برای جدی تر شدن یک فعالیت کسب و کار معمولا یک شرکت ثبت می کنند که این کار ازطریق خود شخص انجام می شود یا توسط وکیل (به طور مثال از طرف ثبت شرکت سعادت اندیشان). مدارک مورد نیاز عبارتند از: کپی گذرنامه، ویزا یا شناسنامه سهامداران، کپی گذرنامه یا کارت شناسایی تمام امضا کنندگان و … یک آدرس در ارومیه به عنوان دفتر ثبت شرکت مورد نیاز است. حداقل افراد هیئت مدیره یک نفر یا بیشتر بوده و هر یک از شرکا به میزان سهام خود مسئولیت دارد. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. و هر کدام را برای شما به صورت مجزا توضیح داده ایم.

لازم به توضیح است، برای برخی از اشخاص حقوقی، ثبت نام پیشنهادی آنها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند.اسم شرکت باید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. موضوع فعالیت شرکت نیازمند دریافت مجوز از سازمان یا ارگانی خاص می باشد، که قبل از ثبت شرکت ابتدا باید آن را دریافت و شماره و تاریخ آن را در این سامانه ثبت نمایید. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که انجام امور ثبتی نیاز به یک تخصص و مشاوره می باشد که قبل از اقدام باید شما با موسسه ثبتی وحقوقی ذهن ناب تماس بگیرید تا به صورت کامل شما را در این امر راهنمایی کنند. بعد از تایید نام شرکت باید طبق نوع شرکت مدارک لازم تهیه و به امضای شرکا، سهامدارن و اگر بازرسینی وجود دارد به امضای آن ها نیز برسد. هنگامی که شرکتی به ثبت می رسد از این به بعد انعقاد قراردادها بین شرکا جنبه رسمی پیدا می نماید و طرفین نمی توانند از وجود شرکت نامه و اساسنامه یا سایر تصمیمات ثبتی شرکت اظهار بی اطلاعی کنند.
Data w as c reat ed with the help of G SA C᠎on tent G en erat᠎or Demover᠎sion!

بعد از پذیرش در سامانه و دریافت تاییدیه ان لازم است که نسخه اصلی صورت جلسات تنظیم شده و پیوست های آن امضا شده و توسط پست به آدرس موجود در تاییدیه پذیرش ارسال نمایید. چنانچه اطلاعات خاصی مربوط به شرکت خودتان موجود است اضافه میکنید. اگر شرکت شعبه ی دیگری دارد؛ اطلاعات مربوط به آن را به طور دقیق و کامل وارد نمایید. در پایان این مرحله یک شماره پیگیری به شما داده میشود که بعدا میتوانید از طریق این شماره وضعیت ثبت شرکت خود را در سامانه پیگیری کنید. تمامی محدودیت های قبلی در این شرایط فروش نیز اعمال میشود. مسئله جعل در هرجایی که احراز هویت به صورت فردمحور و صرفاً با تطبیق تصویر کارت ملی و چهره فرد یا اسکن اثرانگشت انجام میشود قابل وقوع است. اکنون میزان سهام هر یک از شرکا را مشخص نمایید ،توجه داشته باشد که نوع سهام می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی ثبت گردد؛ همچنین نوع سمت آنها نیز در این مرحله مشخص و وارد می شود. زیرا اگر در این زمینه دقت لازم صورت نگیرد ممکن است در آینده شرکت با چالش های متعددی روبرو شود حتی تا جایی که سبب منحل شدن ان نیز می گردد.

نهایی شدن تاسیس شرکت در قم پس از تایید بازرسان این اداره و صدور گواهی آگهی شرکت به انجام میرسد. شما می توانید به راحتی جهت ثبت شرکت تولیدی از طریق موسسه رهام ثبت کلیه مراحل مربوطه را بصورت آنلاین و غیرحضوری ارائه دهید، پس از تماس کارشناسان، کلیه موارد با شما مجددا چک می شود و راهنمایی های لازم بصورت تلفنی به شما ارائه خواهد شد. ب-نوع دوم شرکت های دانش بنیان شرکت هایی است که دانشگاه ها و موسسات علمی مالکیت آن را عهده دار هستند. مدارک مورد نیاز ثبت شرکت و مراحل آن در مطب جداگانهای به صورت دقیق و مرحله به مرحله در وبسایت ثبت شرکت هانا شرح داده شده است. و پس از کسب تایید از سامانه ثبت شرکت ها می بایست مدارک مورد نیاز را به این اداره پست و ارسال نمایید. پس از تهیه مدارک فوق آن را به امضای تمام شرکاء برسانید و و برای ادارهی ثبت شرکتها در تهران و از طریق پاکتهای مخصوص ارسال کنید. مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.

Read More: https://vanak.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-2/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.