Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

จับเจ้าของหวย "มังกรฟ้า" เปิดคลิปนาทีตำรวจบุกค้นบ้าน แจ้ง 4 ข้อหา
ดูดวง 2 วัน in the past ดูดวงรายวัน 21 กันยายน 2565 ดูดวงวันนี้ เกิดวันไหนมีเกณฑ์เรื่องโชคลาภ เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ ดูดวงรายวัน 21 กันยายน 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด คนเกิดวันไหนมีดวงเรื่องโชคลาภ อาจได้เงินก้อน... อดีตหัวหน้าหน่วยรบพิเศษ ที่ผันตัวก้าวสู่เส้นทางการเมือง ปรารถนาจะทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ หรือกำจัดข้าราชการกังฉิน... ไลฟ์สไตล์ 2 วัน ago จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนฟรี “การออกแบบเพื่อทุกคน” เอาใจคนรักสถาปัตย์ ถึง 31 ต.ค. ชวนเรียน คอร์สเรียนฟรี สถาปัตย์ จุฬา เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนวิชาการออกแบบแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่กำหนดอายุในการสมัคร...
ไลฟ์สไตล์ 2 วัน ago เช็กปฏิทิน เทศกาลกินเจ 2565 ข้อควรรู้-ข้อห้ามในการถือศีลกินผัก ควรรู้! เทศกาลกินเจ 2565 ตรงกับวันไหน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการถือศีลและกินผักประจำปีนี้... ปรมาจารย์ด้านปรุงยาต้องมาอยู่ในร่างเด็กหนุ่มในโลกที่แตกต่าง ครั้นยังเป็นเซียนเขาไม่เคยสัมผัสกับความรัก อิสตรี มุ่งมั่นฝึกตนบนหนทางเซียน มาชาตินี้เขาตั้งใจใช้ชีวิตแตกต่างไปจากเดิม แสวงหาความสุขใส่ตัว. ดูดวง three วัน in the past หมอเค้ก ดูดวง 4 ราศี อาจโดนคนใกล้ตัวเอาเปรียบ 2565 พาไปอ่านคำทำนาย 4 ราศี อาจโดนคนใกล้ตัวเอาเปรียบ จากหมอดูชื่อดัง หมอเค้ก Magic De ign ซึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊ก บอกต่อผลดูดวงสุดแม่น พร้อมแคปชั่น "ทำใจ🙄" ถึง... มังกรฟ้า เขาคือที่อยู่เหนือเหล่าทหารรับจ้าง เขาคือผู้ที่สามารถสร้างหายะนะจนทำให้ผู้นำประเทศแต่ละประเทศปวดหัว! เขาพร้อมที่จะเสียสละตัวเองและหลั่งเลือดเพื่อพวกพ้องและครอบครัวของเขา!
ส่องไลฟ์สไตล์หรูเมียเก่าอภิรักษ์ห่มแบรนด์เนมทั้งตัว สู่รักใหม่ดารา ป. ไลฟ์สไตล์ 2 วัน in the past “รวมคำด่าผิดกฎหมาย 2565” ด่าแบบไหนได้ไปสน. เตรียมขอโทษด้วยเงิดสด ดึงสติให้มั่นก่อนจะด่าใคร รวมคำด่าผิดกฎหมาย 2565 หนึ่งคำด่าอาจต้องเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน เพราะคำขอโทษสมัยนี้รับแต่เงินสดเท่านั้น... วันหนึ่งระหว่างการรักษาตัว เขาก็ได้พบกับเกม "เหยี่ยวั่ง" เกมที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขานับจากนี้ไป... ดวงเด่นรายวัน - ราศีใดได้ลาภจากความฝัน ราศีใดจะหมด...
นางจะใช้ปลายเข็มที่มีกระหน่ำแทงและเปลี่ยนแปลงโลกแสนบิดเบี้ยวใบนี้กลับกลายเป็นสิ่งวิจิตรตระการตา ! “...แต่ว่า คุณชายที่ป่วยคนนั้นน่ะ ข้าว่า...เรามาสะสางบัญชีที่ติดค้างไว้กันก่อนดีกว่า..." ผู้หญิง 2 วัน in the past เปิดวาร์ป ‘ฮินาตะ มาริน’ นางเอกเอวีไซซ์นางแบบ อดีตนักเต้นลีลาโดนใจ พามารู้จักกับ ฮินาตะ มาริน นางเอกหนัง AV กับดวงตากลมโตชวนอ้อนสุด ๆ พ่วงส่วนสูงมาถึง 171 เซนติเมตร... เมื่อราชินีแห่งวงการภาพยนตร์ผู้มีโชคระดับ 'สะท้านฟ้า' ต้องมาเกิดใหม่ในร่างเด็กหญิงปัญญาอ่อน ...จะเปลี่ยนผืนดินนี้ให้เป็นท้องทุ่งเขียวขจี หรือเปลี่ยนเป็นเวทีละครที่มีเธอเป็นดาวเด่น... ทำนายฝัน 2 วัน ago ฝันเห็นมังกร ทำนายฝัน พร้อมแนวทางเลขเด็ด เช็กคำทำนาย ฝันเห็นมังกร ความฝันมงคลที่ผู้คนต่างเชื่อกันว่าจะนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง แต่ความฝันลักษณะต่าง ๆ...

ดูดวง 3 วัน in the past ดูดวงรายวัน 20 กันยายน 2565 ดูดวงวันนี้ตามวันเกิด เกิดวันไหนความรักแย่ ดูดวงเช้าวันอังคารที่แสนสดใส ดูดวงรายวัน 20 กันยายน 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด คนเกิดวันไหนอาจทุกข์ใจเพราะความรัก ต้องรีบอ่าน... สำหรับนางเขาอาจจะเป็นเพียงสามีอ่อนแอคนหนึ่ง แต่สำหรับเขาแล้วนางกลับเป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังในโลกที่แสนมืดมนนี้... ไลฟ์สไตล์ 2 วัน in the past โรมแรงญี่ปุ่น ผลิต “ขนมปังขอบขาว” ลดปัญหาตัดขอบขนมปังทิ้ง คนไม่กินขอบขนมปังเตรียมเฮ ขนมปังขอบขาว พัฒนาโดยหัวหน้าเชฟโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้คุณไม่ต้องฝืนกินขอบขนมปัง... ภายใต้วงล้อแห่งโชคชะตาที่กำลังดำเนินไปอย่างไม่อาจหยุดยั้ง คำทำนายนี้จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และวาสนารักของทั้งคู่จะได้บรรจบหรือพลัดพรากจากกันตลอดกาล... อาหาร three วัน ago คนซื้อปลาซาบะต้องเช็ก หลังคลิปซื้อปลาทะเลปรุงสุกในห้างฯ เจอแบบนี้ ไขข้อสงสัย หอมจียวหรืออะไร ยั้วเยี้ยอยู่ในเมนูปลาซาบะที่เพิ่งซื้อจากห้างฯ ไวรัลเตือนภัยพยาธิในปลาซาบะ...

Website: https://xn--12cl7efejx5a1do6w.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.