Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

İş Fikirleri
Çok para kazandıran, az zorluğu olan, müşterisi her zaman mevcut olan bir işi yapmayı kim istemez? İş Fikirleri hem para kazanıp hem daha az yorulmak ister. Bayilik Veren Firmalar şu anki işinizden memnun değilseniz, neden bir iş fikri seçip iş hayatınızda yükselmek istemiyorsunuz?
Günümüzde en çok trend olan iş fikirlerine, Kobi Vadisi web sitesinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar tarafından hazırlanmış yorumları inceleyebilir, iş dünyası hakkında birçok rehbere ulaşabilirsiniz.
400’den fazla iş modeli ve iş önerisi Türkiye’nin en kapsamlı iş portalı Kobi Vadisi web sitesinde sizi bekliyor.
Çalıştığı işten az kazananlar, çalıştığı şirket ile anlaşamayanlar, yeni bir iş kurma hayali olanlar sözümüz sizin için: eğer bu kriterlerden birini sizde karşılıyorsanız, yeni ve karlı iş fikirleri sayesinde hayatına bir yön verebilirsiniz. Konu hakkında daha detaylı bilgi için kobivadisi.com web sitesini araştırabilirsiniz.
My Website: https://www.kobivadisi.com/bayilik-veren-firmalar/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.