NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Merhaba, sizin için kazançlı olacağına inandığımız, geliştirme aşamasında olduğumuz bir proje var!
İnternetten para kazanma dünyasında belirli kitlelere hitap edebilen kişilerin olduğu bir liste hazırladık ve siz de bu listenin içerisindesiniz.
Sizinle irtibat kurmamızın sebebi, geliştirmekte olduğumuz projemiz hakkındaki düşünceleriniz ve işbirliğidir.
Lütfen proje hakkındaki olumlu - olumsuz düşüncelerinizi ve işbirliği yapıp yapmak istemediğinizi bizimle paylaşın.🙏
Sizlerin görüşlerinize bağlı olarak çalışmalarımızı hızlandıracağız ve hep birlikte kazanmaya başlayacağız.🤗

İşte projenin detayları 👇
Öncelikle proje, ponzi şeması içermemektedir, bu yüzden kapanması söz konusu olmayacaktır. Projeye yatırım yapan her kullanıcı,
kolay bir şekilde yatırım yaptığı tutarı amorti edebilecek ve bu tutarı çekebilecektir.
Proje üzerinden kazanç sağlamak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey, sisteme referans linki ile üye kazandırmak ve onların yatırım yapmasını sağlamaktır.
Sadece yatırım yaptığınız tutarı amorti etmek için bile sisteme ortalama 5 yatırımlı üye kazandırmanız yeterlidir.
Sisteme yatırımlı üye kazandırdıkça sürekli olarak kazanmaya devam edecek ve bakiyelerinizi koşulsuz şartsız çekebileceksiniz.

Peki sistem en basit haliyle nasıl işliyor? 🤔
3 farklı VIP kategorisi olacak:
VIP 1: 25 TL
VIP 2: 50 TL
VIP 3: 100 TL
Sisteme üye olup VIP 3 kategorisine yatırım yaptığınızı varsayalım. Sistemin size özel olarak ürettiği referans bağlantısıyla sisteme üye olup,
VIP 1 satın alan her üye size 11 TL, sisteme 14 TL;
VIP 2 satın alan her üye size 20 TL, sisteme 30 TL;
VIP 3 satın alan her üye size 30 TL, sisteme 60 TL kazandıracaktır.
Diğer VIP kategorilerinden birini almanız halinde kazançlarınız değişkenlik gösterecektir. Bakiyenizi, her yatırım yaptığınız tutara ulaştığında çekim yapabileceksiniz.

Sisteme 200 adet VIP 1 yatırımlı kullanıcı kazandırabilirim, kazancım ne olur?
Eğer böyle bir potansiyele sahip olduğunuzu düşünüyorsanız size VIP 3 üyeliği hediye edebiliriz.
Bu durumda VIP 3 olduğunuz için her VIP 1 yatırımlı üyeden 11 TL kazanç elde edeceğinize göre toplam 2200 TL kazanç elde edebilirsiniz.
Sisteme kazandırdığınız üyelerin VIP 2 veya VIP 3 üye olma durumlarında kazançlarınız daha fazla olacaktır. Sistem üzerinde kazanç oranlarını belirteceğiz.

Lütfen görüşlerinizi bize belirtin.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.