NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

W małym miasteczku kilka kilometrów od Londynu wybiła godzina 23. Na dworcu na jednej z ławek siedział młody chłopak. W pewnym momencie dosiadł się do niego nietypowy mężczyzna. Ubrany w długi płaszcz w panterkę, czarną koszulkę w serek z lokami do ramion. Latarnia stojąca pomiędzy torami delikatnie oświetlała ich twarze.
- Hm – zamruczał mężczyzna napawając się chłodnym powietrzem owiewającym jego twarz. – Myślałeś kiedyś nad pozbawieniem kogoś życia?
- Nietypowe pytanie, jak i osoba, która je zadaje. – odpowiedział bezinteresownie chłopak zerkając krótko na mężczyznę.
- Czyli nie… tak jak myślałem. – nieznajomy patrzył pusto na peron naprzeciwko.
- Co pan tu robi? Z tego co wiem pociągi o tej porze nie kursują. – młodzieniec przyglądał się nieznajomej postaci.
- Jeden. Zdziwi Cię, jeżeli powiem Ci, że przyszedłem spotkać się z TOBĄ? – odparł z naciskiem na ostatnie słowo.
W tym samym momencie podjechał mały pociąg z Londynu do Leighton Buzzard. Starszy wstał i pociągnął nastolatka do ostatniego wagonu. Chłopak był zaskoczony i zdezorientowany całą sytuacją.
- Harold. – szepnął mu do ucha i wręczył pistolet Colt 1911. Wycelował w stronę zagubionej kobiety, która nie była zdolna do krzyku. Młodzieniec patrzył w szmaragdowe oczy znajdujące się tuż przy jego twarzy. Harold odpowiedział na spojrzenie i nacisnął spust. Wyjący pociąg zagłuszył huk. Mężczyzna podszedł do ofiary i wyjął kulę.
- Idziemy. – powiedział stanowczym, zachrypniętym głosem i pociągnął chłopaka do wyjścia, zaciągnął do budki fotograficznej i zasłonił zasłonkę.
- Teraz już wiesz.
- Ale… ale… - nastolatek z wrażenia upuścił broń, ale nie uderzyła o ziemie. Na szczęście nie pozwolił na to refleks nieznajomego.
- Uważaj, radzę. To nie zabawka.
- Kim Pan jest? Czemu Pan ją zabił? Co się dzieje?
- Ciii… Kim jestem już Ci powiedziałem. Jak na razie stoimy w budce fotograficznej i to ty ją zabiłeś. – krótki uśmiech wkradł się na twarz mężczyzne.
- Nie ja..nie to ty. – odkaszlnął – To Pan.
- Harold. – poprawił go.
Trzydziesto latek wyjrzał przez zasłonę i wyszedł, a za nim chłopak.
- Dziwny jesteś – nieznajomy tyko się zaśmiał.
- Wypadałoby się przedstawić.
- Louis. Jestem Louis. Lubisz znać imiona swoich ofiar? – spytał nerwowo.
- Gdybym chciał cie zabić, na pewno zrobiłbym to w inny sposób. Zwykły postrzał nie pasuje.
- Oh, dobrze wiedzieć.
Harold i Louis przeszli z dworca na parking. Szli w ciszy, uliczny zegar wskazywał godzinę 1 w nocy. Nieznajomy wyjął paczkę papierosów i zaproponował jednego chłopakowi, ten jednak odmówił.
- Odprowadzę cię, tak będzie będzie bezpieczniej. – powiedział zaciągając się papierosem.
- Bezpieczniej..? – odchrząknął – dobrze. – Louis był wyraźnie przestraszony, ale coś go ciągnęło do tej postaci.
Doszli do domu młodzieńca. Jeden z wielu budynków z czerwonej cegły niczym się nie wyróżniał. Harold wyjął notatnik i zapisał adres.
- Garland Way, dom numer 3, białe drzwi. – szeptał.
- Co ty robisz? – spytał nastolatek.
- Dziękuję za współpracę. Do zobaczenia… - odszedł stukając butami – Louis – dokończył, a na jego twarzy pojawił się delikatny uśmiech.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.