NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Merhabalar arkadaşlar. Ben Yeşim. 18 yaşında esmer güzel bir kızım. Sizlere kuznim Burçak ile yaşadığım ilk lezbiyen deneyimimizi anlatacağım. İlk ama son değil. Çünkü o kadar zevkliymiş ki biz bunu daha önce yaşamamızın pişmanlığını yaşıyoruz. Burçak da benimle aynı yaşta ama o beyaz tenli ve fiziği benden biraz daha iyi. Bacakları biraz daha kalın ve göğüslerinin büyüklüğü de benimkilerden biraz daha büyük. Biz genelde Burçak ile beraber takılır birlikte gezeriz. Evlerimizin yakın olmasından dolayı da ara sıra bizde kalır ben onlarda kalırım. Burçak’ın güzelliği her zaman beni etkilemiştir ancak lezbiyen bir ilişki yaşayacağımız hiç aklıma gelmemişti. Zaten bu fikir de benden çıkmıştı aslında.

Burçak ile ikimiz yine bir gün dışarıda buluştuk. Havanın güzelliğinden dolayı Burçak yine çok seksi giyinmiş ve çok güzel olmuştu. O akşam babam iş arkadaşının evine yemeğe gidecekti annemle ve ben gitmek istemediğim için Burçak’ı bize çağırdım ve bizde kalmasını istedim. O da kalmayı kabul edince akşam eve geçtik. Gece Burçak benim askılı tişörtlerimden bir tanesini giydi ve iri göğüsleri yanan dışarı çıkıyordu. Evde kimse olmadığı için rahattı. Ben de ara ara göğüslerinin güzelliğine bakıyordum. Aslında onunla sevişme isteğim göğüslerinin güzelliğinden kaynaklanıyor diyebilirim. Gece yatmadan önce ben yatağıma Burçak’ı çağırdım ve yatakta birlikte uzanıp internette dolaşıyorduk. Her şey o an oldu.

Burçak’ın mis gibi parfüm kokusu beni çok tahrik etmişti. O an çarşafın altında bacaklarımı onun bacaklarının üzerine attım. İkimizde de şort vardı. Teniyle temas ettiğim an daha çok zevke geldim. Sonra da kafamı onun omzuna kydum ve elimi de karnının biraz daha üzerine atıp göğüslerine doğru getirdim ve şuranda azıcık uyuyayım dedim. Onunda hoşuna gitmişti. Ben dudaklarımı boynuna dayadım ve nefes alış verişimle onu biraz zevke getirdim ve biraz da şakalaşıp boynunu öptüm. Sonra ise elimi az daha yukarı çıkarıp göğüslerinin üzerinde hareket ettirmeye ve okşamaya başladım. O da sesini çıkarmıyordu. Sonra ben elimi boynuna çıkardım ve oradan göğüslerini elleyip yavaşça okşamaya devam ettim. O da elimi çekip güldü ve kız raharat dur dedi. Ama durmaya niyetim yoktu. Ben çarşafı komple üzerime çektim ve kolları dışarıda telefonla oynarken ben de göğüslerini elleyip okşamaya başladım ve bir yandan da boynunu öpmeye başladım. O da o an telefonu bıraktı napıyorsun dediğinde şşş dedim ve dudaklarına yapıştım. O an film kopmuştu ve sevişmeye başladık. Ben dayanamayıp üzerini çıkardım ve göğüslerini yalamaya başladım. İnanılmaz zevk alıyorduk. Biraz daha öpüşüm seviştikten sonra yan yana yatıp birbirimizin amcıklarını okşayarak boşaldık. Sonra ise tekrar sevişmeye başladık ve bu sefer her yerimizi daha ateşli yalayıp daha zevkli boşalmanın tadını çıkardık
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.