NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

=>tekneni devirmek isteyen çok kişi var
<<onlar kim? solcularmı? (siyasî oldu özür dilerim)

=>benim korkum da bu. o yüzden seni korumak için siper oldum.ama sonuçta kendi gemimi batırdılar.
<<batırmamışlarbiraz hasar vermişler
=>şimdi ben karanlıkla iç içe iken sen de olma istedim.ben tam çıkmışken sen beni siper aldın ve üzerime top yağdırıyorsun.bunun benimsemekle ne alakası var?
<<üzülme karanlıkla iç içeyken bir süre sonra güneş açıcaktır.
<< top yağdırmak mı? bu çok ağır olmuş estağfirullah böyle bir şey yaptımsam özür dilerim
<< sun-tzu yla aramda geçen bir durum bu o kendi siyasi söylemini siteyle karıştırdı kendi sözüne kurban oldu . ve hesabımı sildi önemli olan rank değil işte .

<<asıl önemli olan yolcu etmektir .ne yolcu etmesi adeta boşbardıman edip gitti . ve gidişlerin iyi olduğu söyleniyor ama benim gidişim hayırlı değildir.Bir fikir adamını siteden kovuyorlar .belkide fazla hayal gücümü kullanıyorum fikirlerimde ama programcılar süper olsaydı olurdu .
aramızda geçen mesele dediğim gibi siyasiydi .sana o olayların resmini gönderirsem sen dayanamaz yine ona gösterirsin biliyorum seni biraz sabırsızsın:D
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.