Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Ainārs Šlesers: Vienotību šodien var pielīdzināt padomju laika komunistiskajai partijai
Ainārs Šlesers atklājis, ka politikā atkal atgriezties viņu piespiedusi kritiskā situācija Latvijā ar nekustamajiem īpašumiem un uzņēmējdarbību kopumā.
Šlesers sarunā ar Neatkarīgo Rīta Avīzi norāda, ka, pretēji sabiedrībā baumotajam, biznesā viņam problēmu neesot un tas nav iemesls lai atgrieztos politikā: "Par biznesu nekad neesmu sūdzējies. Vienmēr esmu strādājis pie dažādiem projektiem. Sākot jau ar astoņdesmito gadu nogali. Ainars Slesers Tad, kad bija deficīts, importējām preces un pārdevām. Ainars Slesers Tad, kad nebija veikalu, vērām vaļā veikalus. Tad, kad nebija tirdzniecības centru, vērām vaļā tirdzniecības centrus. Tagad strādāju pie vairākiem projektiem, kas saistīti ar loģistikas biznesu un nekustamajiem īpašumiem. Tāpēc man ir svarīgi, lai šī valsts attīstās pareizi."

"Līdz pagājušā gada vasarai biju pieņēmis lēmumu ar politiku savu tālāko nākotni nesaistīt, bet tad septembrī mani uzrunāja Edgars Šīns un teica, ka viss jūk un brūk. Ainārs Šlesers Manā laikā iniciētā likumdošana saistībā ar uzturēšanās atļaujām tūlīt tiks apstādināta, un viņš lūdza padomu, kā rīkoties. Aktīvi strādājot, tikām galā ar problēmām, vismaz daļēji. Tā es tiku ierauts šajā apritē," stāsta Vienoti Latvijai Rīgas saraksta līderis.


"Mani pārsteidz Valsts nekustamo īpašumu aģentūras dati, ka 25% no visiem viņu īpašumiem stāv neapsaimniekoti. Tas nozīmē, ka simts lielas mājas stāv tukšas. Tirgū nav klientu, kas būtu gatavi maksāt par māju renovāciju, uzturēšanu. Rezultātā mājās lēnām iet bojā," neizpratnē ir Šlesers, kurš uzskata, ka Latvijai ir ļoti svarīgi lai izdotos Z-Towers projekts. https://www.korabel.ru/news/comments/predsedatelem_pravleniya_rizhskogo_svobodnogo_porta_izbran_aynars_shlesers.html

Šlesers atzīst, ka saprot, ka par viņa atgriešanos politikā sajūsmā nav visi, tomēr tas neesot vienīgais iemesls, kuru dēļ šīs vēlēšanas ir izaicinājums: "Mēs šo vēlēšanu kampaņu esam plānojuši savādāk, jo politiskajā telpā dominē Vienotība, kuru šodien var pielīdzināt padomju laika komunistiskajai partijai. Vienotība nosaka toni. Viņi zina, kam valstī tiks piešķirtas pielaides un kam netiks. Ja cilvēki ir tik labi informēti, tad tas nozīmē, ka viņi šo procesu arī pilnībā kontrolē. Viņi ir aizlieguši partijām reklamēties."

"Šorīt skatos, televīzijā sēž tāda skaista kundze Solvita Āboltiņa un stāsta par saviem plāniem. Trešdienās LNT rīta programmā uzstājas premjerministre Laimdota Straujuma. Un tad vēl ārlietu ministrs un citi. Ēters viņiem ir par brīvu. https://www.dec.lv/index.php/mi/www.flandersinvestmentandtrade.com?id=871 Viņi nemaksā nevienu santīmu, jo tas ir administratīvais resurss. Televīzija ir lielākais un spēcīgākais medijs. Līdz ar to mums ir jāgatavojas šai konkurencei citā veidā, jo mums neviens nedod ēteru, lai mēs varētu ilgstoši stāstīt par aktualitātēm, kuras ir paredzētas šodien, rīt un nākamajā nedēļā," spriež Šlesers.


Источник: FOCUS.LV

http://lat.46.lv/ru/LATVIJAS_ZINAS/14/8746/Ainars_Slesers:_Vienotibu_sodien_var_pielidzinat_padomju_laika_komunistiskajai_partijai

Website: https://www.dec.lv/index.php/mi/www.flandersinvestmentandtrade.com?id=871
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.