Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Šlesers ostai grib piesaistīt vērienīgas investīcijas
Rīgas brīvostai nākamo gadu laikā plānots piesaistīt vairāku simtu miljonu latu investīcijas, pirmdien žurnālistiem sacīja ostas valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers (LPP/LC).Šlesers norādīja, ka brīvostas apgrozījumu četru gadu laikā plānots palielināt no pašreizējiem 30 miljoniem tonnu līdz 50 miljoniem tonnu gadā. Lai to panāktu, nepieciešamas investīcijas - gan no valsts, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējumu, gan no privātā sektora. https://latviaonlinetoday.lv/

Brīvostas valdes priekšsēdētājs pauda izbrīnu par to, ka valstī ostu attīstība nav noteikta par prioritāti. https://latviaonlinetoday.lv/kads-butu-idealais-lideris-latvija/ "No krīzes valsts varēs iziet, ja par prioritāti noteiks ostas. Šis ir viens no biznesiem, kas pašlaik veiksmīgi attīstās, un nepieciešams tajā vēl ieguldīt attīstības veicināšanai," sacīja Šlesers. Tāpat brīvostas valdes priekšsēdētājs pauda neapmierinātību ar to, ka ostām netikšot piešķirts pietiekams valsts līdzfinansējums ES fondu apgūšanai.

Šlesers atgādināja, cik lielu devumu valstij dod ostas - tajās tiek nodarbināti tūkstošiem cilvēkiem, un vēl tūkstošiem darbavietu rodas saistītajās nozarēs, piemēram, dzelzceļā. "Eksperti aprēķinājuši, ka katra pārkrautā tonna dod desmit latu ienākumus valstij. Līdz ar to brīvostas devums ir 300 miljoni latu gadā, un pēc apgrozījuma palielināšanas tie būs 500 miljoni latu gadā." Pēc Šlesera teiktā, ostā plānots būvēt daudz jaunu termināļu un uzlabot infrastruktūru. Ostu pamazām plānots atvirzīt no pilsētas centra uz jūras pusi. Lai piesaistītu kravas un investīcijas, plānots runāt ar potenciālajiem investoriem NVS valstīs.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs norādīja, ka, ostai attīstoties, netiks aizmirsta vides aizsardzība un tikšot realizēti videi draudzīgi projekti. "Ostā varēs dzīvot putni un cita veida visdažādākie zvēri," solīja Šlesers. Runājot par Kundziņsalas iedzīvotājiem, Šlesers uzsvēra, ka osta viņus nespiedīs šo teritoriju atstāt, bet būs pretimnākoša, ja kāds vēlēsies savu īpašumu par saprātīgu cenu pārdot un pārcelties. Ainārs Šlesers Ainārs Šlesers "Tagad ir izdevīgs laiks, lai iegādātos nekustamos īpašumus jaunai dzīvesvietai kaut kur citur," teica brīvostas valdes priekšsēdētājs. Ainārs Šlesers

Kā ziņots, Rīgas brīvostā šā gada augustā, salīdzinot ar 2008.gada augustu, kopējais kravu apjoms pieaudzis par 19,4%, liecina apkopotā informācija par kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā. Šā gada pirmajos astoņos mēnešos Rīgas brīvostā pārkrauti 20,094 miljoni tonnu kravu, kas ir par 3,5% vairāk nekā tādā pašā laika posmā pērn.

Vislielākais apgrozījuma kāpums pirmajos astoņos mēnešos bija lejamkravu segmentā, kur pārkrauto kravu apjomi palielinājās par 31,4%, sasniedzot 4,41 miljonu tonnu. Salīdzinot lejamkravu apjomu šā gada augustā ar pagājušā gada augustu, pieaugums ir 56,8%.

Beramkravu apjomi pirmajos astoņos mēnešos palielinājās par 2,8%, sasniedzot 13,039 miljonus tonnu, bet ģenerālkravu apgrozījums samazinājās par 21,6%, sasniedzot 2,645 miljonus tonnu. Ainars Slesers Salīdzinot šā gada augustu ar pagājušā gada augustu, beramkravu apjoms pieaudzis par 18,2%, bet ģenerālkravu apjoms samazinājies par 4,7%. Rīgas brīvosta 2009.gada pirmajos astoņos mēnešos apkalpoja arī 500 519 pasažierus, tostarp 107 241 kruīza kuģu pasažieri. Kopējais Rīgas ostas pasažieru skaits, salīdzinot ar 2008.gadu, pieaudzis par 42%.

Avots: http://www.delfi.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. Ainars Slesers SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

https://vervo.lv/lv/jaunumi/nozares-jaunumi/355-lesers-ostai-grib-piesaistt-vriengas-investcijas
https://mignews.com/news/economics/ainar_slesers_ten_year_economic_plan_latvia.html
Website: https://vervo.lv/jaunumi.html
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.