NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

بهترین پاور بانک 10000 بازار در سال 2022
اکنون بیایید بهترین پاور بانک هر برند را در سال 2021 باهم بررسی کنیم. این وسایل به شدت به گوشی شما صدمه وارد می کنند و ممکن است حتی در صور انفجار به خودتان هم صدمه بزند. پاوربانک Yobaoo EN mAh در برابر شارژ بیش‌ از حد، ضد معکوس، نوسانات‌ جریان و ولتاژ، تخلیه‌ بیش‌ از حد، توان‌ بیش‌ از حد، ریست، گرم‌ شدن‌ بیش‌ از حد و اتصال‌ کوتاه ایمن می باشد.
خرید پاوربانک با ظرفیت میلی آمپر ساعت امکان شارژ دستگاه در تعداد دفعات بیشتری را برای شما فراهم می‌کند. البته به دلیل برخورداری از باتری با ظرفیت بالا، وزن بیشتری نسبت به پاوربانک های MAh دارد و ممکن است کمی سنگین به نظر برسد. در مجموع پاوربانک میلی آمپر ساعتی برای کسانی مناسب است که نیاز به یک پاوربانک ظرفیت بالا برای شارژ گجت‌هایی مانند گوشی، تبلت یا لپ تاپ را دارند.
تصور کنید که در حال حرکت هستید و باتری تلفن شما در حال تمام شدن است. هرکسی که شاهد چنین موردی بوده، می‌داند که چقدر احساس ناخوشایندی است. استفاده گسترده از دستگاه‌های الکترونیکی، داشتن پاوربانک را به یک ضرورت کرده است. با الیتاسل تماس بگیرید تا ما بهترینقیمت پاور بانکرا به شما ارائه می‌دهیم. پاور بانک‌ها وزنی سبک دارند و می‌توانید آنها را به هر جایی حمل کنید. به راحتی می‌توانید آن را در خانه شارژ کنید، در کیف یا جیب خود قرار دهید و هر زمان که باتری تلفن شما نیاز به شارژ داشت، آن را به تلفن خود وصل کنید.
در حال حاضر ظرفیت انواع پاوربانک شیائومی ۲۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت تولید می‌شود که با توجه به نیاز خود می‌توانید، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که هر چقدر ظرفیت یک پاوربانک بیشتر باشد، تعداد دفعات بیشتری می‌تواند گوشی یا تبلت شما را شارژ کند. به جرئت می توان گفت که بهترین پاوربانک مناسب آیفون، پاوربانک هوشمند است. طراحی این پاوربانک به گونه ای است که ولتاژ و جریان خروجی برای شارژ باتری دستگاه را با توجه به شرایط دستگاه تنظیم می کند.
مدارهای داخلی آن در برابر اتصال کوتاه، افزایش ولتاژ، جریان، تخلیه‌ی شارژ و افزایش دما، ایمن و محافظت‌ شده‌اند. با خرید شارژر همراه ZMI MF855 نه‌تنها گوشی و تبلتتان بدون شارژ نمی‌ماند، بلکه می‌توانید در محدوده‌ی شبکه‌ی اپراتور گوشی موبایلتان، از کار با اینترنت همراه هم لذت ببرید. تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی اگر به دنبال یک پاوربانک حجیم و باکیفیت هستید، برند روموس مدل PEA57 را با ظرفیت ۵۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت به شما پیشنهاد می‌کند.
شدت جریان ورودی و خروجی این درگاه‌ها ۳.۰ آمپر و ولتاژ ورودی و خروجی آن هم ۵.۰ ولت است. ظرفیت اسمی این محصول برابر با ۲۰ هزار میلی آمپر ساعت و محدوده ظرفیت آن بیش از ۱۵ هزار میلی آمپر ساعت است. مدارهای این پاور بانک در برابر انواع اختلال در نوسانات، افزایش دما، اتصال کوتاه، تخلیه شارژ و شارژ بیش از حد، ایمن شده‌ است. این مجموعه‌ی سه عددی، شامل سه پاوربانک با ظرفیت‌های ۳۳۵۰ میلی‌آمپر، ۶۷۰۰ میلی‌آمپر و ۱۰۰۵۰ میلی‌آمپری است. این پاوربانک قابلیت اتصال به تمامی دستگاه‌های دیجیتال ۵ ولت شامل گوشی موبایل، تبلت، دوربین عکس‌برداری و فیلم‌برداری و شارژ آن‌ها را دارد. این مدل به قابلیت شارژ سریع یا همان QC 3.0 مجهز شده که با استفاده از این قابلیت می‌توانید دستگاه‌هایتان را با سرعت بیشتری شارژ کنید.
در چنین مواقعی ویژگی حفاظت ولتاژ خروجی جریان را به کلی قطع خواهد کرد. این ویژگی‌ هم همان‌طور که از نامش پیداست باعث می‌شود پاوربانکِ شما تنها تا حد مجازی که برای آن تعیین شده شارژ شود و حتی در صورتی که به برق شهر متصل باشد شارژ دریافت نکند. در بیشتر موارد سعی کنید از پریز برق جهت شارژ کردن پاوربانک استفاده نمایید. خواندن این مقاله شما را از مطالعه یا پرس و جو در مورد پاوربانک بی نیاز می کند و شما را به یک متخصص که می توانید پاسخ‌های دوستانتان را در این حوزه بدهید.

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM با ظرفیت 20هزار میلی‌آمپر‌ساعت یک پاور بانک با ظرفیت بالا به حساب می‌آید. مورد بعدی که در ارتباط با این مبحث مورد اهمیت هست، ظرفیت پاور بانک است. بسته به ظرفیت پاور بانک و ویژگی‌های دیگر به‌کاربرده شده در آن ابعاد و وزن محصول نیز متفاوت است. به‌عنوان‌مثال تعداد پورت ورودی و خروجی متفاوت باعث ایجاد تفاوت در ابعاد محصولات مختلف می‌شود. ظرفیت پاور بانک به مقدار نیرویی که پاور بانک در خود ذخیره کرده و شما عزیزان می‌توانید به هنگام نیاز از آن بهره‌مند شوید گفته می‌شود. همان‌طور که شما عزیزان مستحضر هستید، ظرفیت پاور بانک دارای دو حالت ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی است.
شرکت «انکر» این محصول را با بدنه‌ای آلومینیومی ساخته که در مقابل خط و خش بسیار مقاوم‌تر از سایر مدل‌ها است. همچنین، این مدل از بهترین پاور بانک انرجایزر، دارای چند نشانگر LED جهت نمایش میزان شارژ است. اگر به دنبال یک پاوربانک سبک وزن هستید، پاوربانک Belkin Pocket Power 5000 برای همین منظور ساخته شده است. فقط به این نکته توجه داشته باشید که ظرفیت این پاوربانک 5000 است و دارای 1 درگاه خروجی برای شارژ کردن می‌باشد. این پاوربانک دارای 4، LED است که مقدار شارژ باطری آن را به شما نمایش می‌دهد.
پاوربانک اقتصادی لامبو از یک درگاه خروجی با شدت جریان 1 آمپر استفاده می‌کند، طراحی زیبا و وزن و ابعاد مناسبی نیز دارد. بهترین مارک پاور بانک ‌ترین گزینه برای شارژر قابل حملی ، که ما در لیست داریم، اما این مدل از برند RAVPower بهترین مدل پاور بانک ، باید برای شارژ مجدد تلفن همراه در حین حرکت مناسب شما باشد. ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعتی دارد که باید حداقل یک بار و شاید دو بار گوشی هوشمند معمولی شما را شارژ کند. راو در سه گزینه رنگ با انتخاب‌های صورتی، آبی روشن یا نقره‌ای در دسترس قرار دارد.

Here's my website: https://mobopersian.ir/the-best-power-bank-brands/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.