Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Abi kavramını açıklayamıyorum artık…
En çok sevdiklerimiz onlarken, en çok üzenler de onlar oluyorlar. Farkında olmadan belki, evet ama bizim onları sevdiğimizin çeyreğinin çeyreği bile yetiyorken, onlara bütün mutluluklarımızı gözümüz kapalı verebilecekken, her an onları sevebilecek iken, neden giderler?
Kaybetmek kavramını da açıklayamıyorum artık…
Kaybetmekten korkarken de kaybediyoruz. Kaybetmekten korkarken üzüldüğümüz yetmiyor bir de kaybettiğimizde üzülüyoruz. Kaybetmekten korkmayalım diyoruz, insanlar bunu mümkün kılmıyor. Çünkü öyle bir gün geliyor ki, verdikleri bütün kaybetmeyeceksin, bırakmam sözleri toz olup uçuyor.
Tam da ben kaybetmekten çok korkuyorum dediğimiz günün sonunda kaybediyoruz onları. Verdiğimiz değerler fazlalığından mı yoksa verdiğimiz değeri gösteremediğimizden mi bilmiyorum ama, biz her şekilde üzülüyoruz bir şeyler için.
Sevmeleri de anlamıyorum atık…
Sevmeleri bile sahte kıldılar. Küçük sevgi sözcüklerini tek bir güne sığdırıyorlar, çok sevdirip sonra gidiyorlar. Sevgileri küçümsüyorlar bazen, küçük tatlı sözler bile insanların kalbinin kırılmasına neden oluyor bir şekilde. Sahteliklerden hepsi bunların.
İnsanlar sahte demeye o kadar alışmışlar ki, kendilerinin ne olduklarını unutmuşlar resmen. Sadece sahtelik ve gerçek sevgi arasında gidip geliyorlar. İlk gün güzel, ikinci gün kötü bir ilişki ve arada kocaman bir uçurum oluşuyor sonra. Bir daha ilk gün olan sevgi geri gelmiyor.

Biz herkese en güzel sevgilerimizi veriyoruz. Sevgiye karşılık olarak kaybediyoruz herkesi sonra. Çünkü insanlar hep onları çok mutlu eden insanlardan gitmişlerdir. Arkalarına bile bakmadan, üzüldüklerini umursamadan hep sonsuza gitmişlerdir.

Sonsuzluk ve ben… Hiç iyi anlaşamıyoruz…
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.