NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

เปิดซิงน้อง มัธยม1 ตัวเท่านี้ก็ต้องการมีสามี

เรื่องเสียว เปิดซิงน้อง มัธยม1 ตัวเท่านี้ก็ต้องการมีสามี เรื่องเสียวกับเด็กหนุ่มสาวมันก็ดังยาสูบนั่นแหละนะครับ อยากทราบ ต้องการทดลอง ต้องการสัมผัส มันทำให้ผมเองโดนรุ่นพี่เพศหญิ https://xxxstory.net/ ิดซิงตั้งแต่ยุคผมเรียนมอหนึ่งอย่างยิ่งจริงๆ โน่นทำให้ผมเย็ดเป็นตั้งแต่เด็ก พร้อมทั้งเริ่มที่จะหาเปิดอ่านเสียว แล้วหลังจากนั้นก็ดูหนังโป๊ตั้งแต่เวลานี้ ฝึกฝนชักว่าว กระเด้าเย็ดหมอนข้าง จินตนาการว่าได้เย็ดหี ภายหลังที่เลิกกับพี่เขาไป ผมเองก็เริ่มจีบผู้หญิงรุ่นน้องเอง ด้วยเหตุว่าผมรู้ๆกันอยู่ ความต้องการอยากจะรู้ต้องการทดลองมันเป็นเสมือนขนมที่ทำให้ทุกๆคนนั้นประสงค์มันอย่างถึงที่สุด ในเวลานี้ผมเรียนมอสาม ผมเย็ดหีน้องงามๆมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบคนรวมทั้งเปิดซิงมาแล้วไม่ต่ำยิ่งกว่า 6-7 คน พวกที่หีสิง เป็นอย่างไรที่เป็นของโปรด เนื่องจากพวกคุณนั้นอยากทราบต้องการทดลอง ทำให้ผมช่วยสอนให้คุณได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองละครับ
อีกอย่างที่ทำให้ผมมีภาษีดีมากยิ่งกว่าเพื่อนฝูงๆก็คือบิดาให้ควยผมมาเยอะแยะขอรับ ตั้งแต่เริ่มโต ก็ควยใหญ่มากยิ่งกว่าเพื่อนพ้องๆในห้องแล้ว ไม่แปลกครับผมที่ผมจะทราบ เนื่องจากเรามองเห็นควยกันคือเรื่องธรรดาอยู่แล้ว และก็วันนี้ผมก็ได้จีบรุ่นน้องคนหนึ่ง คุณชื่อว่าน้องผึ้ง เป็นเด็กมอหนึ่งที่ผิวขาวจัดใบหน้าจิ้มลิ้มเสมือนพวกลูกครึ่ง แม้กระนั้นคุณเป็นชาวไทยแท้ รวมทั้งทำให้ผมถูกใจคุณมากมายๆเพียงพอถามสหายๆคุณว่าคุณไม่เคยมีคู่รักก็ได้เรื่องเลย วันนี้คงจะได้หีสิงมาเป็นของตนเองอีกแล้ว

ใช้เวลาจีบคุณอยู่ไม่กี่วัน คุณก็เชื่อฟังแล้วตกลงคบกันโดยทันที ผมบากบั่นที่จะใส่ใจคุณเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ตั้งใจเอาคุณ จนกว่าผมเริ่มอ่อยคุณเสมอๆจนถึงคุณกล่าวว่าต้องการจะอยู่กับผมนานๆเลยหาทางให้คุณนั้นได้มาที่บ้านของผม แล้วก็คุณก็มาในวันเสาร์ ด้วยเหตุว่าบอกคุณพ่อและก็คุณแม่ว่ามาบ้านเพื่อนพ้อง ซึ่งพวกท่านก็อนุญาต ผมเองก็นั่งพักผ่อนกับคุณ นั่งคุย เริ่มประสานมือ เริ่มหอมแก้ม เริ่มสวมกอด ท้ายที่สุดผมก็กล่าวออกไปตรงๆภายหลังที่โลมคุณได้ราวๆหนึ่งจนถึงร่างกายของคุณสั่นระริก ลมหายใจอย่างนี้ มันบอกแจ้งชัดแล้วว่าคุณนั้นกำลังกระหายจัดและก็ผมจะไม่มีทางปลดปล่อยให้ความอยากจัดมันเลือนรางไปเด็ดขาด

ผมเริ่มจูบกับคุณ กดกำดันแล้วดันเข้ามา คุณอ้าปากผมก็ใส่ลิ้นเข้าไปแลกเปลี่ยนลิ้นกับคุณโดยทันที มือไม่อยู่ไม่ ใส่เข้าไปในชายเสื้อของคุณแล้วจับนมของคุณ นมใหญ่ขึ้นมาแล้ว ดูท่าว่าน่าจะใหญ่ขึ้นได้อีกเป็นจำนวนมากตอนนี้ – ผมเบาๆโลมร่างกายของคุณไปเรื่อยจนถึงจับคุณนอนลงไปกับเพื่อนฝูง และหลังจากนั้นก็ค่อยๆทาบทับร่างกายของผมลงไป ขณะนี้ผมควยแข็งขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว ไม่สามารถที่จะบอกให้คุณหยุด หรือจะหยุดถ้าหากคุณบอกได้แล้วจริงๆทึกๆอย่างในขณะนี้มันมากขึ้นจนกระทั่งผมลุกขึ้นยืนแล้วถอดกางเกงลงมา คุณตาพองเมื่อได้มองเห็นควยของผม ขนาดเพื่อนพ้องๆร่วมกันมองเห็นยังตาพองเลย

ผมตรงดิ่งเข้าไปหาคุณ พูดว่าให้อมควยให้หน่อย ก่อนจะสอนคุณอย่างเยือกเย็น ไม่ใช่อมสิ่งเดียว ดูดแรงๆมือก็ชักไปเรื่อยแล้วขยับบริเวณใบหน้าเข้าออก ให้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดี กระทั่งคุณเองเริ่มทำอย่างชำนิชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆ หากว่าควยใหญ่ยาวของผมมันจะคับปากของคุณก็ตามในขณะนี้ ผมเบาๆแผดเสียงคร่ำครวญขึ้นมาเมื่อจังหวะของคุณเริ่มลื่นไหลขึ้นไปอย่างช้าๆจนกระทั่งทำให้ผมไม่อาจจะหยุดตนเองได้อีกแล้วตอนนี้ จับหัวของคุณแล้วกระเด้าควยเข้าไปกระทั่งพึงพอใจ แล้วจับคุณนอนลงดังเดิม ถอดกางเกงของคุณอก หีสิงมันดีแบบนี้ล่ะครับผม มันเป็นหีงาม หีชมพู ทรงราวกับว่าไม่เคยโดนผู้ใดกันแตะต้องเลย แล้วช่วงนี้รูหีของคุณก็มีน้ำอยากจัดใสๆไหลเยิ้มออกมาแล้ว มันทำให้ผมห้ามใจไม่ไหวเบาๆเลียหีให้คุณจนถึงดิ้นลนลาน ผมสอนให้คุณนั้นได้ทราบสึกเสียวหีหนแรก ก่อนจะเบาๆลงลิ้นไปเรื่อยจนกระทั่งร่างกาของคุณนั้นสิ้นแรงติดอยู่ลิ้นของผม กระทั่งท้ายที่สุดแล้วผมก็เบาๆดันควยเข้าไหในรูหีของคุณช้าๆ

คุณกล่าวว่าเจ็บ และก็พูดว่าคงจะเข้ามิได้ แต่ผมหยุดมิได้แล้วขอรับ เมื่อคุณเริ่มร้องดังขึ้นมาผมก็เอามือไปปิดปากของคุณแล้วดันควยเข้าไปพรวดพราดเดียวจนถึงสุดลำ คุณดุ้งดิ้ง แม้กระนั้นผมโคตรเสียวด้วยเหตุว่ารูหีของคุณนั้นตอดควยผมสุดๆเลยนะครับ มันเป็นประสบการณ์เสียวๆที่ไม่ว่าเมื่อใดก็กระปรี้กระเปร่าทุกๆครั้งอย่างยิ่งจริงๆที่ได้เปิดซิงหีใครซักคนแบบงี้

Here's my website: https://xxxstory.net/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.