NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

TESTSYNOYNM06
stoßen auf +Akk : rastlamak
begegnen(dativ ile kullanılır) : karşılaşmak, rastlamak
erfolgen = stattfinden = zustande kommen = stattfinden : meydana gelmek, vuku bulmak
endgültig : kesin olarak
stellung : konum, statü
verlieren =einbüßen : kaybetmek
erfinden : icat etmek
entdecken : keşfetmek
die Abschaffung des Kalifats : halifeliğin kaldırılması
abschaffen . ortadan kaldırmak
annehmen : kabul etmek
beweisen : kanıtlamak
ablehnen :reddetmek
akzeptieren : kabul etmek
erlangen . elde etmek

*betreuen = sich kümmern um : bakmak, ilgilenmek
erlangen = erringen = elde etmek
bekommen : almak
annehmen : kabul etmek = akzeptieren
Ausnahme : istisna
Erfahrung : deneyim

**Zustand : durum, hal

Erlebniss : yaşantı, deneyim
Eigenschaft = Merkmal : özellik

wechselseitig : karşılıklı
kaum : nerdeyse hiç
keineswegs = auf keinen Fall : hiçbir şekilde
gegenseitig : karşılıklı
niemals : hiçbir zaman

sich beschaftigen mit = sich befassen mit = sich auseinandersetzen mit : bir şeyle meşgul olmak
sich wehren gegen : bir şeye karşı koymak
sich bemühen um : bir şey için uğraşmak
sich erkundigen nach : bilgi almak amacıyla sormak, sich erkundigen nach : bilgi edinmek
sich wenden an + Akk : birine başvurmak (bilgi almak amacıyla)

**sich einsetzen für : bir şey için mücadele etmek
akmpfen mit : bir şeyle mücadele etmek
kampfen für : bir şey için mücadele etmek
sich widmen : kendini adamak
beweisen :kanıtlamak

**versaumen : 1. ihmal etmek (vernachlassigen) , 2. kaçırmak (verpassen) versaumen bu iki anlama gelir.
verpassen : kaçırmak
vernachlassigen : ihmal etmek
bezeichnen als : bir şey olarak adlandırmak, nitelendirmek
verstehen . anlamak = understand
begreifen : kavramak = comprehend
nennen : adlandırmak
bilden : oluşturmak
erklaren : açıklamak
*bezeichen als ile kullanılır, nennen als ile kullanılmaz. ikisi de adlandırmak anlamına gelir.
veranderlich : değişken

**fließend : akıcı, flu, belirsiz (unscharf , unklar) => fluent

kurzlebig : kısa ömürlü
permanent : sürekli
wechselhaft : değişken

konstant = permanent : sürekli

die Stimme : oy, ses
Emotion: duygu
das Gefühl : his
Hass : nefret
Liebe :sevgi

Ergebnis : sonuç

das Verhaltnis : 1. ilişki, 2. şart, 3 . orantı
das Verbot : yasak
Gebot : emir, buyruk
Resultat : netice = Ergebnis
vernünftig : akıllı
stabil : istikrarlı
logisch : mantıklı
robust : sağlam
rigoros : acımasız, saygısız
labil : istikrarsız

aberglaube : batıl inanç


**abweichen von : bir şeyden sapmak

**auf der Hand liegen : açık olmak

rigoros : sert , acımasız
verschollen : kayıp
trostlos : umutsuz
rücksichtslos . saygısız, düşüncesiz
sinnlos: saçma, anlamsız
trostlos : umutsuz


Überstzer : mütercim (yazılı çeviri yapar)
Dolmetscher : tercüman (sözlü çeviri yapar)


**überschreiten = übertreffen : (Grenze) aşmak (bir sınırı aşmak)

Futur 2 : wird + V3+ haben/sein

bewaltigen = überwinden =überbrücken = gemeistern : aşmak (üstesinden gelmek anlamında)


**bewaltigen = überwinden = meistern = überbrücken = hinwegkommen über + Akk = sich hinwegsetzen über+ Akk : aşmak, üstesinden gelmek

müssen -sollen = gezwungen sein , zu infinitiv / angehalten sein , zu infnitiv
müssen = haben zu Infinitiv

wollen - möchten : den Wunsch haben ,zu inf = die Absicht haben, zu inf = vorhaben , zu inf

Ich will / möchte im Ausland studieren
Ich habe den Wunsch , im Ausland zu studieren
Ich habe die Absicht, im Ausland zu studieren
Ich habe vor, im Ausland zu studierenIch muss die Prüfung bestehen
Ich bin gezwungen , die Prüfung zu bestehen
Ich bin angehalten, die Prüfung zu bestehen

ermitteln: 1. bulmak, tespit etmek, 2. araştıma yapmak(tahkikat yapmak = investigetion)
ablehnen : reddetmek
annehmen . kabul etmek, varsaymak
einsetzen : 1. kullanmak, 2. başlamak
verleugnen : inkar etmek
feststellen : tespit etmek


auf Weg : Weg , auf ile kullanılır
auf experimentellen Wegen : bilimsel yollardan

verheimlich :gizli
preisgeben : ifşa etmek, açığa vurmak
verraten : ifşa etmek, ihanet etmek
verbergen : gizlemek
verkünden : duyurmak, ilan etmek
bekannt geben : duyurmak, ilan etmek

gizlemek anlamına gelen fiiller: verheimlichen = verbergen = verstecken

ums Leben kommen : ölmek, hayatını kaybetmek = sterben
auferstehen : dirilmek
erwachen : uyanmak
verfaulen : çürümek = verwesen : çürümek
verwesen : çürümek

ums Leben kommen = ableben = umkommen = sterben : ölmek

Einnahme : gelir
Ausgabe : gider
Aufwand : harcama
Kosten : maliyet, masraf
Auskomme : gider
Einkomme : gelir

in Anspruch nehmen : talep etmek , istemek 2. kullanmak
annehmen : kabul etmek
ablehnen : reddetmek
zurückweisen : geri çevirmek, reddetmek
akzeptieren : kabul etmek

in Anspruch nehmen : 1. beanspruchen (talep etmek) , 2. kullanmak (verwenden)


bestatigen . onaylamak
umsetzen : uygulamak
erfüllen . gerçekleştirmek, yerine getirmek
nachvollziehen : anlamak
befürworten . desteklemek
unterstützen :desteklemek

vermindern = reduzieren : azaltmak
erhöhen :yükseltmek
sich erhöhen : yükselmek
steigern : artırmak
verbessern : iyileştirmek
vermehren . çoğaltmak

in Aussicht stellen : söz vermek, vaatte bulunmak => versprechen
vorhaben : niyetinde olmak
ersetzen : ikame etmek,
bezahlen : ödemek
spenden . bağış yapmak
erwerben . elde etmek, edinmek

erlassen : ibra etmek
ein Gesetz erlassen : kanun çıkarmak
verabschieden : yasa çıkarmak

vorsehen : öngörmek
aufheben : iptal etmek, kaldırmak, saklamak
stornieren : iptal etmek
annulieren : feshetmek

widerrufen : caymak

bewirken : neden olmak
befördern : taşımak
erforschen : araştırmak
erkennen : tanımak, anlamak
erfolgen : vuku bulmak
die Dürre = die Trockenheit : kuraklk
hervorrufen : neden olmak

nachvollziehbar : anlaşılır
wiederholbar : tekrarlanabilir
Umfrage : anket
Versuch : deney
Arbeit : iş, çalışma
Untersuchung : araştırma, inceleme
Studie : araştırma


Ausblick : görünüm
Auftritt : ortaya çıkma, sahneye çıkma
Ausdruck : ifade
zum Ausdruck bringen : ifade etmek
Auftrag : görev; sipariş
Vorwurf : suçlama
Ausblick = die Aussicht : görünüm
Gesellchaft : toplum, şirket
die Kompetenz . yeterlik
das Individium : birey, der Einzelne : birey, Individuen : bireyler
Wohngemeinshcaft : birlikte oturma
Offenheit : açıklık
schließbar : kapatılabilir
unsichtbar : görünmez
**unabdingbar: gerekli =notwendig = vonnöten =unerlasslich =unabkömmlich = erforderlich =unumganglich =unvermeidbar = unentbehrlich =unverzihtbar = geboten = unabdingbar
unhandlich : kullanışsız, pratik olmayan
ungenießbar : yenilemez
nahezu . nerdeyse
umstritten : tartışmalı
jedenfalls : her halükarda
andernfalls : aksi takdirde = sonst =ansonsten
weiterhin : ayrıca
mittlerweile : bu aralar
mehrmals : çok defa
verraten = preisgeben : ifşa etmek
sich ausbreiten : yayılmak (nesne almaz)
abrufen : hafızaya çağırmak
erziehen : eğitmek
ausziehen : (Kleidung ) çıkarmak, bir yerden taşınmak, çıkmak
ausweisen . sınır dışı etmek, kimliğini göstermek
sich erholen : dinlenmek yenilenmek, toparlanmak
erziehen : eğitmek
erpressen : şantaj yapmak
hinrichten . idam etmek
schlachten . (tier ) kesmek

**erliegen . (Tİer) telef olmak, bir şeye yenik düşmek
erliegen :bir şeye yenik düşmek
melken . süt sağmak
Schaden erleiden : zarar görmek

**befallen: dadanmak, musallat olmak
verbluten . kan kaybından ölmek
verhindern : engellemek
erleiden . (Schaden ) erleiden : zarar görmek
gewinnen: kazanmak

**Fiil mastar halde olursa , boşluğa : ya wird ya würde ya da modal verb gelir ya da sich lassen gelir.

auffallen :gözüne çarpmak

***Almanca da birisine dediğimiz zaman genellikle ya "zu " edatı ya da "an " edatı kullanılır.

errichten : inşa etmek, kurmak
**yılların önünde in edatı kullanılmaz ! ya sadece 2022 dicez ya da im Jahre 2022 diycez

der alte Mann - den alten Mann (akk)
die schöne Frau - zu der schönen Frau
Geschlecht : cinsiyet
bei edatına de da anlamını yükleyin yüzde doksan sizi kurtarır
sich auseinandereintwickeln : uzaklaşmak, ayrılmak
çoğul die nin relativde durumları : N( die), A( die), D(denen)

verschlüsseln : şifrelemek
nennen : adlandırmak
behalten : alıkoymak
zeichnen : çizmek
aufgeben : vazgeçmek = verzichten auf
Entscheidung treffen : karar vermek
Beschluss fassen :karar almak

**angemessen . ölçülü, makul

vorsichtig : dikkatli
heiter:neşeli
aufmerksam : dikkatli
der Bewerber : aday
die Bewerber :
Anwesenheit : hazırda bulunma
Leserschaft : okuyucular (tekil kelimedir ama anlamı çoğuldur)
die Kundschaft : müşteriler
Lehrsprache : öğretim dili
Schülerschaft : öğrenciler

berücksichtigen : dikkate almak
**stornieren . iptal etmek
verpflichten : yükümlü kılmak
erzeugen : üretmek
unterrichen : ders vermek
Anforderung : gereklilik

anfertigen : imal etmek
absolvieren : bitirmek
anhaften : yapışıp kalmak
verschlossen : kilitlemek

Grad : derece
Umfang : kapsam
Zwang : zorlama

**Abstand : mesafe, fark

Vorrang : öncelik
Abstand : mesafe, fark

Demnachst : yakında
Dementsprechend . buna uygun olarak
Demzufolge: buna göre

erhalten : korumak, saklamak, almak
einsetzen : 1. kullanmak, 2. başlamak
zusprechen : tanımak (jmd)
bemerken : fark etmek, farkına varmak
verklagen : dava etmek, dava açmak


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.