NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Nie wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że reklama to jest branża, która z roku na rok w Polsce jest liczona w miliardach złotych.

Według szacunków rynek reklamy w Polsce w 2011 r. osiągnął wartość 7,78 mld złotych netto.
Wartość reklamy reklamy w Polsce w 2012 r. wyniosła już 7.095 mld pln.
W 2013 r. była to wartość 6.341 mld pln. Natomiast w 2014 r. wyniosła już 7,28 mld pln, gdzie wartość wydatków na samą reklamę online w Polsce wyniosła 2,61 mld zł- w 2014 roku!

Nierozłącznym faktem jest też stwierdzenie, "Reklama dźwignią handlu"- świadczy to o tym, że każda firma ma określoną część swojego budżetu na reklamę. Bez reklamy żadna firma nie jest w stanie po prostu przetrwać, dlatego pieniądze w tej branży będą płynąć cały czas.

Jako, że firma którą chcę Ci przedstawić jest firmą międzynarodową, należy sprawdzić ile jest wart rynek reklamy na świecie w 2015 r.
Jest to wartość ponad 540 mld dolarów!
Dodatkowo ZenithOptimedia prognozuje, że do 2017 roku wydatki na reklamę online w skali globalnej będą rosły średnio o 14% rocznie!
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.