NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aşktan korkuyordum küçük hanım
Korkarak yaşıyordum
Ya da yaşadığımı sanıyordum
İnsanlar bana hep derdi ki
“Neyden kaçınırsan o seni bulur”
Dedikleri çıktı küçük hanım
Aşktan kaçıyordum
Siz çıktınız karşıma
Haşa! Yanlış anlamayınız
Asla sizden kaçmadım
Sizin gülüşünüzden kaçmak ne mümkün?
Ben zaten sizinle anladım nefes alışımı
Ne zaman uyansam uykumdan
Yaşadığımdan önce siz geldiniz aklıma
Hem sizi gülümserken görenler
Biraz size tutsak değil mi küçük hanım?
Ben sizin tutsağınızım
Bilin ki şimdiye dek yaşadığım
En kutsal tutsaklık bu küçük hanım
Hem sizin mahpusunuzda mahkûm olmak…
Bu bana ceza değil,
Armağan oldu küçük hanım!

Bunun adı ne kader, ne kısmet
Bunun adı biraz şiirde rastlantı
Biraz da aşka şirk koşmak.
En güzel şiirleri siz yazdırıyorsunuz bana
Kalem en çok size yazarken yakışıyor elime
Şüpheniz olmasın
Bu aşka yapılan en güzel muamele

Aşk insanı çok alçaltıyor
Ben alçaklardayım
Sesimi duyuyor musunuz küçük hanım?
Ben sizin tutsağınız
Ben sizin hayranınız
Ben sizin aşığınız
Aşkımı görüyor musunuz küçük hanım?
Ben size alev alev
Ben size kör kütük
Ben size sırılsıklam
Beni anlıyor musunuz küçük hanım?
Ben sizin için yaşıyor
Sizin için ölüyorum
Ben size olan aşkımla kül oluyorum
Ben size her saniye biraz daha tutsak oluyorum


Beni duyun!
Beni görün!
Beni anlayın!
Yalvarırım beni alçaklardan kurtarın küçük hanım…
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.