Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Sutopunun Kuralları
Sutopu, derinliği en az 1.90 ile 2.00 metre arasındaki havuzlarda oynanır. Havuzun boyu 33 metre (minik takımlar ve kadınlar için 25 metre) ve eni 20 metre olmalıdır. Kalelerin yüksekliği 90 santimetre ve iki yan direğin arası ise 3 metre olmalıdır. Sutopunda her bir takımda 6 alan oyuncusu ve 1 kaleci toplamda 7 as oyuncu bulunur.Sutopu, oluşan bu 7 kişilik 2 takım arasında oynanır. Her takım yedek olarak maksimum 6 oyuncu bulundurabilir. Bir takımda yedek oyuncu bulunmayabilir. Fakat maç esnasında ilk 7 oyuncu bulunmak zorundadır. Eğer takımda 7 kişi bulunmuyorsa takım o maçı hükmen kaybeder.Takımlardan biri mavi, diğeri ise beyaz şapka (bone) takmak zorundadır. Hakemlerin daha rahat iletişim kurmaları için bu bonelerin üzerinde 1 ile 13 arasında numaralar bulunur. Bu boneler sporcuların formaları yerine geçer. Oyunda zamanlama yaş gruplarına göre değişir. Küçükler kategorisi ve daha alt kategorilerin bir devre süresi 7 dakikadır. Oyun toplam 28 dakika oynanır. Yıldızlar ve üst yaş grupları için bir devrelik süre 8 dakikadır. Bu yaş grubunda ise oynanan toplam süre 32 dakikadır. Her yaş grubunda oyun dört devreden ve iki yarıdan oluşur. Tüm oyun içinde bir takımın 2 mola hakkı vardır. Maç esnasında periyot araları 2 dakika, molalar ise 1 dakikadır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.