NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ako imate jutarnju erekciju, ili uz pornice, onda je problem u glavi, i nije erektilna disfunkcija u pitanju. No, postoji studija koja govori o tome kako cesto gledanje pornica moze da pravi veliki problem, jer se mozak navikne na to vizuelno stimulisanje, i onda trazi stalno nesto novo, i nesto intenzivnije, a posto toga nema uzivo, onda taj neko ne moze da se napali dovoljno. Resenje je odvikavanje od pornica, i da masturbirate redje. Vremenom ce mozak da se odvikne od tih vizuelnih efekata, i problema vise nece biti. Nekome treba vise vremena za to, nekome manje, u zavisnosti od toga koliko je neko bio zavisan od pornica. A opet, ima i onih koji se loze na razne fetise, i ako to nije zastupljeno u seksu, onda nece biti ni erekcije.

Tako da je lako utvrditi sta je u pitanju. A sve to moze opet da bude i privremeno, ako npr. trenutno prolazite kroz neki tezak period u zivotu, ili vas muci mnogo toga, onda ce se javljati i manjak zelje, jer sve to ide iz glave najcesce.

Macooo, ova tvrdnja potpuno pogađa ono što sam ja radio pre tebe, tipa u zadnjih godinu dana, od 365 dana, ja sam sigurno oko 300 završavao uz "laku noć sa pornićima"
NE VOLIM TE UOPŠTE!
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.