NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Đăng ký lắp đặt Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn mới nhất 2023
Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn là gói cước mới nhất của VNPT, được ra mắt vào tháng 1 năm 2023. Gói cước này mang đến cho khách hàng trải nghiệm Wifi tốc độ cao, ổn định, phủ sóng toàn bộ ngôi nhà với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ưu điểm của Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn

Tốc độ cao, ổn định: Gói cước này có tốc độ Wifi lên đến 7 tấn, giúp bạn thoải mái truy cập internet, xem phim, nghe nhạc, chơi game,... mà không lo bị giật lag.
Phủ sóng toàn bộ ngôi nhà: Wifi VNPT Home Mesh sử dụng công nghệ Mesh tiên tiến, giúp phủ sóng Wifi ổn định đến mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, kể cả những khu vực xa router.
gói cước truyền hình vnpt giới hạn dung lượng: Gói cước này không giới hạn dung lượng, giúp bạn thoải mái sử dụng Wifi mà không lo bị ngắt kết nối.
Bảo mật cao: Wifi VNPT sử dụng công nghệ bảo mật WPA2/PSK, giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị xâm nhập trái phép.
Chi phí đăng ký lắp đặt Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn

Cách đăng ký lắp đặt Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn

Để đăng ký lắp đặt Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Gọi điện đến tổng đài VNPT 18001166
Đăng ký trực tuyến trên website VNPT
Đến trực tiếp cửa hàng VNPT gần nhất
Khi đăng ký, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ
Tình trạng hiện tại của đường dây internet
Gói cước Wifi mà bạn muốn đăng ký
Lưu ý:

Gói cước này chỉ áp dụng cho khách hàng mới đăng ký lắp đặt Wifi VNPT
Gói cước này có thể thay đổi theo thời gian
Kết luận

Wifi VNPT gói cước Home Mesh 7 tấn hướng băng thông vô hạn là một lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng đang tìm kiếm một gói cước Wifi tốc độ cao, ổn định, phủ sóng toàn bộ ngôi nhà. Với nhiều ưu điểm vượt trội, gói cước này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm Wifi tuyệt vời nhất.
Homepage: https://vnpttelecom.net/khuyen-mai-lap-mang-internet-vnpt-thang-10-2023-moi-nhat/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.