NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

cac doan duong deo o Viet Nam
Việt Nam có nhiều đoạn đường đèo nổi tiếng và đẹp mắt trải dài từ Bắc vào Nam. Dưới đây là một số đoạn đường đèo nổi tiếng ở Việt Nam:

1. thời tiết bảo lộc Hải Vân: Nằm trên quốc lộ 1A, đoạn nối hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đèo Hải Vân nổi tiếng với khung cảnh biển xanh, núi non hùng vĩ và đường đi vòng quanh dải đất hẹp. Đèo này cũng có tháp cảnh Hải Vân, một di tích lịch sử từ thời kỳ Champa.

2. Đèo Cả: Nằm trên quốc lộ 1A, đoạn nối tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đèo Cả có khung cảnh hoang sơ và ngoạn mục, với dãy núi, biển xanh và những con đường uốn lượn.

3. Đèo Mã Pí Lèng: Nằm trên đường đi từ Hà Giang vào Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đèo Mã Pí Lèng được xem là một trong những đèo đẹp nhất ở Việt Nam. Khung cảnh núi non hiểm trở, thung lũng sâu và con sông Nho Quế chảy quanh đèo tạo nên một cảnh quan hùng vĩ.


4. Đèo Ô Quy Hồ: Nằm trên đường đi từ Sa Pa, Lào Cai về Bắc Hà, Lai Châu. Đèo Ô Quy Hồ nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển và có khung cảnh núi non và thảm cỏ xanh mướt.

5. Đèo Khau Phạ: Nằm trên đường đi từ Lai Châu vào Tam Đường, Lai Châu. Đèo Khau Phạ nổi tiếng với độ cao và khung cảnh đồng cỏ xanh mướt, cùng với dãy núi cao trùng điệp xung quanh.

Đây chỉ là một số đoạn đường đèo nổi tiếng ở Việt Nam, và còn rất nhiều đoạn đường đèo đẹp khác trên khắp đất nước. Mỗi đoạn đường đèo đều có khung cảnh và trải nghiệm riêng, tạo nên sự hấp dẫn và thú vị cho những ai yêu thích du lịch đường trường.

Website: https://vietkanko.vn/news/kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-cho-nhung-ai-muon-du-lich-bao-loc-theo-mua-3
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.