Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Analdolu Fun Server Kuralları

-Küfür , hakaret yasaktır.(30 dakika ban)
-Don ve altın kuralın üstünlüğünü komutçu belirler.
-Irkçılık , Oylamaya karışmak , Yaş muhabbeti , Siyaset ban sebebidir.(Kick sebebi)
-Spam kesinlikle yasaktır.Uyarılmadan ban atılabilir.
-JailBreak te korumalar 1 negev yada 1 oto alabilir.
-Aynı koruma tekrar seçilemez.
-Yetkililer JailBreak ta özel olarak koruma alınabilir.
-Surf modunda BaseKill ve MarioKill yasaktır.(5 dakika ban)
-Bandan kaçmak -1 ban sebebidir.Ban yiyeceğini anlayıp disconnect atmayınız.
-Şikayet , öneri ve yetki alımı için DAyd la iletişime geçiniz.

Adminlik ve Yetkili kuralları

-Gereksiz yetki kullanımı yasaktır.(Yetkisi alınabilir)
-Komutçu izin vermeden mute açılmaz ve şarkı açılamaz.
-Ban atıldığında yanına nedeni yazılmalıdır.

Kurallarımız Bunlardır İyi Oyunlar Dileriz :)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.