NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ne zaman seni görsem bekliyorum gelmeni
gelmesende sorun değil isterim beni görmeni
ayakta duruyorum bunada şükür be kadın
aylar oldu dön geri yada sensizliğe göm beni

benden alıp veremediğin ne, varmı senin sorunun
onlarca insandan neden kestin yolumu
bana aşkı anlatma bilmiyosun kalbinin yolunu
ne azrail ne başkası sen getir sonumu

gittin gelmedin kalbinemi deymedim
gittiysen gelmeyi bil ben değerini bilmedim
erosun attığı ok neden kalbine girmedi?
bu şarkı ne ilk nede son,daha hiç bi şey bitmedi

rüyalarımda görüyordum senden olan çocuğu
ama istemezdin oysa ne evliliği çocuğu
geri dönmeyişinin 2.ayına girerken
ben beklemeyide bildim ne azı kaldı ne çoğu

şiir defterim sen oldun benim ezberim
seni anlatırken ısınır oldu bak ellerim
söylediğim bir şey bile kalbine deymedi
bir gün o gider yanında olur bak sevdiği
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.