NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Kaanımm :)
Bunu yazmak istedim çünkü sen ne kadar duygularını açıkça söylesen , sevgini belli etsen de ben tam tersini yaptım söylediklerine genelde karşılık vermedim, sevgi sözcükleri söylemedim ve sen söylediğinde de üstünde durmadım geçiştirdim bunu yapmamın nedeni utangaçlığımın yanında :) , işin farklı bir boyuta geçmesini engellemeye çalışmaktı, biliyodum bir gün böyle bişey yaşayacağımızı, bırakacağımızı..
Kaan sana cidden tam olarak ne hissettiğimi bilmediğimi söylerken ciddiydim hala aynı düşüncedeyim arkadaş gibi değil dost gibi değil sevgili gibi değil inan bilmiyorum farklı bi bağ işte..
Sana hangi ara güvendim, hangi ara bu kadar sevmeye başladım, hangi ara bu bağ oluştu bilmiyorum. Sen bana sıcakkanlısın falan diyosun ya öyle değil işte tamam herkese karşı anlayışlıyım falan ama hep bi mesafe bırakırım o mesafenin kapanmasına da kolay kolay izin vermem. Ama sen bunu aştın nasıl ben senin kurallarını birazcık bozduysam sen de benimkini bozdun aynen. Bildiğin gibi ben başkasına senle konuştuklarımızın kelimesini dahi kullanmasına izin vermem, siler geçerim ama işte olmadı sende..İkimizde inatçı, ikimizde değer veren, ikimiz de sözünü dinletmeye çalışan. (tabi burda sözünü dinleten sen oluyosun :) )
Düşünüyorum kaanın ne farkı var da güvendim ona ne şekilde olduğu önemli değil güvendim işte galiba bundaki ilk etken bana islamla yaklaşman oldu çünkü kimse böyle değildi farklı olduğunu o zamandan hissettim :) , sen ilktin tuhaf gelmişti ve tabi benim de ilgim, merakım olunca geldik buralara bi şekilde..

Şimdi seni birazcık övebilirim sen bunları sana söylememden hoşlanmıyosun ama içimde kalsın istemiyorum hiçbişey.
Sen benim en güvendiğim arkadaşım oldun, sırdaşım oldun, kardeşim, dostum, Kaanım oldun.Yani herşeyimsin benim :)

Sen dedin ya örnek olmaya çalışıyorum diye,oldun.Hem de çok güzel örnek oldun dedim ki hem kendini geliştiriyor,hem sosyal açıdan kuvvetli hem derslerinden geri kalmamış en önemlisi dinine gereken önemi veriyor, bunun için çabalıyor..Ama beni en çok etkileyen yanın iyi bir insan olma çaban, kibirden bu kadar korkman ne kadar güzel hepimiz bu kadar kibirli, bencil, kötüyken..Kaan sen iyi birisin çok çok çok iyi birisi evet diyosun ki her insan kendinin ne kadar şerefsiz olduğunu bilir evet bilir ama sen içindeki gelgitlerle savaşabiliyosun, kendini zayıf görsen de bazı konularda bunlar da olmalı zaten herkes mükemmel olmaya çabalar ama çabalar işte olamaz sen elinden geleni yapmaya çabalıyosun ve kendini geçtim başkalarının iyiliği içinde çabalıyosun.Hayranım bu yönüne :)

Kaan insanlar kötü gerçekten kötü bazen bunları düşündükçe boğuluyorum,hatta kendi kötülüklerimi fark edince daha kötü oluyorum, ben de diğer insanlar gibi aynı şeye kapılıp gidiyodum sonra sen geldin ve birçok şeyin farkına varmama yardım ettin, bana çok faydan oldu, düşündürdün, öğrettin, güldürdün, ağlattın :) Canımm, sana ne kadar teşekkür etsem az, dualarımda hep adın geçecek emin ol.
Hıh sonra şu yazıların, en sevdiğim şey :) onları yazmaktan vazgeçme lütfen başkaları için sıkıcı gelebilir, sanki bişeyler öğretmeye çalışıyor gibi gelebilir ama bence gayet güzel yazıyosun zaten sözelin güçlü olduğunu kanıtlamıştın bana :d aynen devam et hiçkimse okumasa bile kendin için yazmalısın.
Bunları sana yazdım çünkü sana haksızlık ettiğimi düşündüm, dün son konuşmamız olduğunu bildiğimden kötüydüm ve bugün de nasılsın diye sorduğunda tersledim biliyorum senin için de önemli olduğunu ama kızgındım anlamaya çalış.Yaptığımızın saçma olduğunu düşünüyodum ve dün de söylemek istediklerimi söyleyememiştim şimdi söylemek istedim gerçi hala aynı fikirdeyim ama sana saygı duyuyorum,anlıyorum yapmaya çalıştığını umarım pişman olmazsın çünkü olduğunda çok geç olacak her neyse tekrar biz bunu hak etmiyoruza girmiycem hala mantıklı bulmasam da vardır bir bildiğin :)

Arkadaşlarıma bahsetmiştim ya senden, aramızda olan şeyleri bilmiyolar ama bugün de beni üzgün görünce yine kızdılar tanımadığın, görmediğin birine nasıl bu kadar bağlanabiliyosun diye ama seni anlattım tüm gün birazcık başlarını şişirmiş olabilirim, artık sus artık derecesine getirdim onları da :)

Ama bugün sondu dün üzüldüm, bugün üzüldüm ama artık üzülmemeye çalışcam, bittiğini kendime kabul ettirdim zaten ama kalbime de ettircem sen de öyle yap olur mu? Hiçbişey için çok üzülme, mutlu ol hep, bana az uyku yeter güçlüyüm ben falan diyip de hasta da olma bak:))

Kaan sen kendini geliştiriyosun, kendinle yarışıyosun bi savaş içinde gibi de düşünebilirsin kendini, sen ne kadar kendini küçümsesen de sen güçlüsün, hem de çok güçlüsün benim gözümde :) sen de kendine güven kızma hemen güvenmek kibir değildir, senin bu yolda daha çok şeyler kat edeceğini düşünüyorum ve bu konuda da sana çook güveniyorum.

Ya ben seni çok seviyorum ya :) çok çok özelsin benim için, benim birçok konuda ilkim oldun başkası olsa öldürürdüm dediğim şeylerde sen olunca güldüm,hoşuma gitti :)

Kaan seni kırdığım, üzdüğüm zamanlar olduysa son kez çok çok özür dilerim hakkını ödeyemeyeceğimi biliyorum.Ve bugün nasılsın demiştin ağlamadım ama üzgündüm, özledimm.

Kısaca yazmaya çalıştım, karışık oldu ama idare et :)

Dün içten demediğimi düşünmüşsündür, o an üzüntüden geçiştirerek söylemiştim.

Sana hep hep güvendim, SENİ ÇOOOOK SEVİYORUM 💖💖 :)     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.