NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

İsmin neydi cansuydu dimi unutgan biriyim ama ismini hatırlıyorum bak şanslı biri olmalısın sen Senle herşeyi yapmak isterim salıncakta seni sallandırmak belki çok hızlı sallıyıp bırakmak sonra kıyamayıp durdurmak ve indirmek seni sonra snnle pizza yeriz sen söz verdiğin gibi 7 tane ben 15 tane pizza yedikten sonra profiterol yemeye gideriz snnle senin dudagında çikolata kalır ben sana bakar gülerim durmadan sen sinir olursun sonra silerim sonra dudağından ya seni sinir etmeyi seviyorum o zamanda sinirli halini görmek isterim tatlı olursun çünkü senle televizyonu paylaşmak isterim hatta paylaşamayıp kavga edip sinir etmek isterim sonra kıyamayıp snn istediğin kanalı izlemek isterim ben dalıp gitsem sen bana soru sorsan veya birşeyler desen dalmış bulunsam ben sana cevap vermesem bilrekten sonra sinir olsan yüzüme vursam sonra eminimki böyle yaptım diye ceza verirsin sen manyaksın delisin :D Snnle tişörtlerimi kazaklarımı bile paylaşrdm yeterki sen ol hep ol sennle en nefret ettgm tabiki herkesn nefret ettiği esra erol evlilik programını bile çekirdek çitleyerek izlemeye varım :D
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.