NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

นักเรียน เพศชายคนนั้น ฉันเคยเย็ด


ผู้เรียน เรื่องเสียวกลายเป็นเหตุต้อนรับฉันอย่างยิ่งจริงๆเมื่อฉันเข้ามาปฏิบัติภารกิจเป็นคุณครูอัตราจ้างที่สถานที่เรียนที่นี้ เราจ้องตากันที่หน้าเสาธง ตอนฉันกำลังแนะนำตัว เขายืนปนอยู่กับกลุ่มผู้เรียน หากว่าไม่กี่วันก่อน ฉันเจอเขาผ่านแอปฯ นัดเย็ด แล้วเราก็เย็ดกัน

ใช่…มันเป็นอะไรที่จุดไต้ตำตออย่างมากช่วงนี้

สามวันก่อน ฉันย้ายของเขามาที่ตรงนี้ บ้านพักคุณครูที่ห่างจากโรงเรียนไปไม่ไกลมาก ก่อนที่จะได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปฯ นัดเย็ด เขาพูดว่าถูกอกถูกใจคนชรากว่า xxxstory ียวด้วย ซึ่งภายหลังที่เราคุยกันไปประเดี๋ยวเดียวใหญ่ๆตามประสาคนอยากจัดในแอปฯ นี้ มันไม่มีผู้ใดจีบกันขมักเขม้นหรอก เพราะเหตุว่าท้ายที่สุดแล้ว เราก็มาเพื่อเย็ดกัน

โน่นก็เลยทำให้วันแรก ภายหลังที่ฉันมาทำเรื่องย้ายสิ่งของ ฉันก็ได้นัดแนะเย็ดไปเลยให้มันจบๆคนโสกก็ดี จะเย็ดจะปี้ผู้ใดก็ได้ เขาพูดว่าอายุ 19 ถึงแม้ว่าข้อสรุปเขาพึ่งจะ 15 แม้กระนั้นด้วยรูปร่าง ผิวพรรณ หรือความสูง น้ำเสียง

การแสดงออกทั้งมวล มันทำให้ฉันสัมผัสได้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าเขานั้นอายุเท่าที่เขายอก ฉันเลยวางเรื่องนั้นทิ้งไปอย่างฉับพลัน เพื่อไปที่โรงแรมม่านรูดกับเขา ที่บอกว่าจะเป็นคนพาไปเอง

เมื่อเข้ามาถึงในห้องพัก เขาก็ถอดเสื้อผ้าออกจนตราบเท่าหมดแล้วขอตัวอาบน้ำก่อน ตอนนั้นเหมือนเขาขายของฉันตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบกัน เนื่องจากร่างกายเปลือยของเขานั้นดูดีอย่างมาก กล้ามท้องเริ่มเป็นเป็นเค้าเรื่อง ควยใหญ่ห้อยโตงเตงระหว่างเรียวขา ซึ่งมันใหญ่จนถึงไม่กล้าคิดเลยว่าหากเขาควยแข็ง จะควยใหญ่มากกว่านี้เท่าไร

ขนาดยังไม่แข็ง เพียงเห็นก็ขนลุกแล้วขณะนี้

ไม่นานนัก เขาก็ออกมาจากห้องสุขา พร้อมทั้งที่ฉันเองก็ไขว่ห้างรอเขาด้วยร่างกายอันเปลือย เมื่อได้เห็นร่างกายของฉัน นมใหญ่เต่งตึง เขาก็ยิ้มออกมา แล้วฉันก็ยกขาลงแล้วแยกออกให้เขาได้แลเห็นหีชมพูของฉัน

เนินหีใหญ่ถูกตัดแต่งขนเล็กๆกำลังดี เขาควยแข็งขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วล้นตรงเข้ามา ฉันคว้าหมับเข้าที่เข้าทางลำควยของเขาทันทีแล้วเริ่มรูดชัก เสียงครางเบาๆดังขึ้นมา ร่างกายของเขาสั่นระริก เด็กน้อยจริงๆเลย

ฉันเองเบาๆก้มตัวไปแล้วอมควยให้เขาทันที เหมือนกับว่าเขาจะประทับใจจำนวนมากๆเพราะเมื่อฉันดูดควยให้เขา เขาก็ดันควยเข้ามาลึกขึ้นกว่าเดิม กับกดหัวของฉันลงไป แล้วไม่นาน เอวของเขาก็เริ่มขยับไหวแล้วกระเด้าปากของฉันอย่างในทันทีทันใด

เสียงดูดควยดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงครางของเขา ที่ยิ่งนานก็ยิ่งเสียวขึ้นมาบ่อยจนกระทั่งทุกๆความเสียวอัดแน่นเข้ามาเป็นอย่างมาก ความสนุกสนานสมทำให้ฉันดูดควยของเขาแรงกว่าเดิม ยิ่งน้ำกระหายจัดของเขาไหลเข้ามาในปาก

ของฉัน ทำให้รสในขณะที่ได้อมควยของเขานั้นมันเยี่ยมมากขึ้นจนถึงอย่างกับว่าเขาเองก็เริ่มพึงใจแล้ว ชายหนุ่มเบาๆยกขาของฉันขึ้นมาแล้วผลักฉันลงไปนอนแยกขาภายหลังที่ดึงควยออกไปแล้วยอตัวลงไปเลียหีให้ฉันทันทีทันใด

ริมฝีปากของเขาจูบที่แคมหีสวยของฉัน ดูดดุนที่กลีบหีชมพูที่เริ่มมีน้ำอยากจัดไหลเยิ้มออกมาแล้ว Slo tno 1

อิริยาบถของเขาดูตะกระตะกละตะกลาม กลับเต็มไปด้วยความสบายสมที่อัดแน่นเข้ามา แม้ว่าจะเป็นเด็ก หากแม้ลีลาท่าทางการเลียหีของเขานั้นมันช่างดีเลิศเป็นอย่างมาก ฉันยกเอวขึ้นมาเหนือพื้น ก่อนจะกดหัวของเขาลงไปแล้วร่อนเอวใส่หน้าของเขาทำให้เขาเริ่มที่จะลงลิ้นหนักขึ้นกว่าเดิม

จนกว่าเสียงครางของฉันดังขึ้นมามากยิ่งกว่าเดิม แล้วในขณะนั้น เขาก็ลุกขึ้นยืนมายืน จับควยยัดเข้ามาในรูหีของฉันในทันทีทันใดแล้วชนกะพรวดกะพราดเดียวจนกว่าสุดความยาวพร้อมกับเริ่มขยับบั้นเอวกระเด้าเย็ดหีของฉันเป็นอย่างมากถ่วงในทันทีทันใด

เสียงร่างกายของเรากระทบกระแทกกันอย่างมากและถี่รัว ฉันเสียวหีเป็นอย่างมาก ตะโกนรำพึงรำพันออกมาแล้วโยกเอวขยับไหวไปตามลำควยของเขาที่อัดบ่อยๆเข้ามาก่อนที่จะสัมผัสได้ถึงความเสียวที่เขาได้รับภายหลังที่ฉันขมิบเกร็งร่างกายตอดควยของเขาอย่างยิ่งถ่วง
Website: https://xxxstory.net/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.