NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hai câu kế tiếp đó: “Nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt. Thượng nhị cú, tán chư đại tỳ-kheo chi đức” (Câu “hết thảy đại thánh thần thông đã đạt” khen ngợi đức của các đại tỳ-kheo). Đây là tán thán. Hai câu này là tổng tán, đến phần sau, chúng ta sẽ thấy lời biệt tán, tán thán rất nhiều. Tán thán phẩm đức của các vị đại tỳ-kheo, trong ấy chứa đựng ý nghĩa rất sâu, [những đức năng của các vị đại tỳ-kheo] chính là đức năng vốn sẵn đủ trong tự tánh của chúng ta. Quý vị thấy những đức năng ấy trong tự tánh thảy đều có, chỉ là hiện tại bị mê mất. Đọc xong sẽ có ý niệm: Chúng ta phải tìm lại Tánh Đức, quá tốt đẹp! Tìm như thế nào? Buông tập khí phiền não xuống, Tánh Đức sẽ trở lại. Chúng ta có thể buông xuống một phần, Tánh Đức sẽ hiển lộ một phần. Có thể buông xuống hai phần, Tánh Đức sẽ hiển lộ hai phần. Không nhất định phải buông xuống viên mãn, buông xuống viên mãn sẽ thành Phật, viên mãn hiện tiền. Chỉ cần thật sự làm, quý vị sẽ có lòng tin tràn trề, sẽ ngập tràn pháp hỷ. Trong Phật môn thường nói là “phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng”. Phiền não mỗi ngày nhẹ dần, trí huệ mỗi ngày tăng thêm. Phiền não mỗi năm giảm dần, trí huệ mỗi năm tăng trưởng. Phiền não mỗi tháng giảm nhẹ, trí huệ mỗi tháng tăng trưởng. Tới lúc mỗi tháng phiền não nhẹ dần, trí huệ tăng dần, quý vị sẽ pháp hỷ sung mãn; mỗi ngày đều tăng trưởng, gần như quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật, cách Vô Thượng Bồ Đề chẳng xa! (Đoạn này được lấy từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú)
Từ trên kinh văn mà nói, người bây giờ dục vọng quá nhiều. xem sản phẩm Cổ nhân không có dục vọng, cao chính là cao ở điểm này. Phật là gì? Buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, gọi là Phật, tức là đã thành Phật. Quý vị có thể buông bỏ chăng? Quý vị có thể buông bỏ là sẽ thành Phật, thành Phật không hy hữu. Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng: “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, như vậy thành Phật có gì hy hữu đâu! Buông bỏ chính là thành Phật, nhưng quý vị lại không chịu buông. Không chịu buông bỏ, đó là phàm phu, trong lòng vẫn còn tham sân si mạn, trên hành vi vẫn còn sát đạo dâm vọng. Đây là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, làm sao có thể vượt khỏi luân hồi? (Hãy tìm "Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú" để xem thêm)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 34 1 (Tham khảo thêm trong Tịnh Độ Khoa chú)


Ngày nay xã hội đang thời kì loạn lạc, khổ hay không? Không có gì khổ cả, bạn đã thực sự chứng ngộ, làm gì có chuyện khổ nữa, khổ đã trở thành gì? Khổ đã trở thành tăng thượng duyên thù thắng không gì sánh được của chúng ta. Trong hoàn cảnh thuận tiện, trong thuận duyên, ta vẫn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là gì? Như thế gọi là chánh thọ. Nếu lục căn nằm trong lục trần thì vẫn cứ khởi tâm, động niệm, vẫn còn phân biệt, chấp trước, như thế gọi là tà thọ, không phải chánh thọ. (Mỗi trích đoạn này đều được lấy từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng Tịnh Không giảng)

Cư sĩ Tề Tố Bình, ở Cam Túc, chính là nơi mà họ đã chết, cuối cùng hết cách này tự sát tập thể, tức toàn quân bị đánh úp, nguyên soái tướng quân của họ cũng chết tại đó, ở nơi đó xây một ngôi miếu, có lẽ sắp hoàn thành rồi. Tề lão cư sĩ nói với tôi, khoảng tháng bảy năm nay ngôi miếu nay được xây xong. bài vị gỗ Họ có một đạo tràng để an cư niệm Phật. Điều này nói lên điều gì? Người không chết, chỉ thân xác chết thôi, linh hồn hai nghìn một trăm năm nay vẫn rất mạnh mẽ. Những người này từng đến gặp tôi, cũng là mượn thân, khi tôi đang ở Hồng kông, đến nhờ tôi giúp đỡ. đèn bàn thờ gia tiên Lần đầu đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi đang ở nước ngoài, họ không thể ra nước ngoài, ma cũng có giới hạn. Họ ra nước ngoài cũng cần giấy thông hành, không có giấy thông hành họ không thể đi được, vì thế bây giờ không thể quay trở về La Mã. Thiên thần giữ biên giới không để cho họ đi. Tôi đang ở nước ngoài, tôi làm sao giúp đỡ họ? Tôi liền nghĩ đến cư sĩ Tề Tố Bình, tôi nói tin tức này với bà ấy, bà ấy đến hỏi thăm, đến Cam Túc hỏi thăm, gặp được người phụ nữ bị áp vong đó. Quả nhiên người bị áp vong, kể chi tiết tình hình xin bà giúp đỡ, đây là chuyện thật, không giả dối chút nào. (Mỗi trích đoạn này đều được lấy từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng Tịnh Không giảng)Read More: https://phapduyen.com/danh-muc/do-tho-cung/bai-vi/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.