NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Mẫu Nhà Phố Tân Cổ Điển Thêm Phong Cách Cổ Điển Cho Ngôi Nhà Của Bạn
Mẫu Nhà Phố Tân Cổ Điển Thêm Phong Cách Cổ Điển Cho Ngôi Nhà Của Bạn Nếu bạn đang muốn thêm một chút phong cách Cổ Điển vào ngôi nhà của mình thì mẫu nhà phố tân cổ điển này có thể là sự lựa chọn hoàn hảo. Phong cách kiến trúc này lấy cảm hứng từ Hy Lạp và La Mã cổ đại, cũng như các quốc gia châu Âu khác. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều yếu tố tương tự tại nơi làm việc trong những ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế này, bao gồm các cột vững chãi trên hiên nhà và kiến trúc đối xứng.
Tân cổ điển là phong cách kiến trúc được nhiều nhà lập quốc và nhà lập quốc của Hoa Kỳ lựa chọn. các nhà lãnh đạo chính phủ, đặc biệt là trong thế kỷ 19. Điều này là do nó gợi ý mối liên hệ giữa các ý tưởng về chính phủ của Hoa Kỳ với các lý tưởng của Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Một số ví dụ nổi tiếng nhất về kiến trúc Tân cổ điển bao gồm Nhà Trắng ở Washington, D.C. Đền thờ ở Paris. Bạn có thể tìm thấy các cấu trúc tân cổ điển khác trên khắp đất nước, từ các trường đại học và tòa nhà chính phủ đến trường học và biệt thự.
Phong cách tân cổ điển đã phổ biến trên toàn thế giới trước Cách mạng Hoa Kỳ, nhưng nó đã phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. Những Người Lập Quốc, những người tin tưởng vào lý tưởng của Hy Lạp và La Mã cổ đại, muốn các tòa nhà chính phủ của họ phản ánh những ảnh hưởng này.
Ngoài các tòa nhà chính phủ, các kiến trúc sư tân cổ điển đã thiết kế một số dinh thự tư nhân ấn tượng và quan trọng nhất của quốc gia . Những dinh thự danh giá này thường được coi là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.
Một số nhân vật nổi bật trong lịch sử Hoa Kỳ sở hữu những ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển, trong đó có Thomas Jefferson, sống tại Monticello ở Charlottesville, Virginia, nơi ông cũng đã viết cuốn sách Tuyên ngôn độc lập. Những ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển đáng chú ý khác là ngôi nhà của gia đình Palmer ở Noank, Connecticut; và Biệt thự Rothschild ở Cannes.
Trang viên Rose Hill, còn được gọi là Ngôi nhà Woodworth, ở Texas, là một ví dụ khác về ngôi nhà theo phong cách Tân cổ điển. https://thietkenoithat.com/tin-tuc/articleid/18971/nha-pho-tan-co-dien-nhin-la-thich-me nhà này ban đầu là một công trình kiến trúc theo phong cách hacienda, nhưng sau đó nó đã được tu sửa lại để có một bệ đỡ giống như ngôi đền phía trên cổng vào.
Một số ngôi nhà Tân cổ điển đẹp nhất là nơi ở của hoàng gia. Ví dụ, Ngôi nhà Apsley theo phong cách tân cổ điển ở Luân Đôn từng là nơi ở của Lãnh chúa Apsley.
Những ngôi nhà tân cổ điển nổi tiếng khác ở Anh bao gồm Ngôi nhà Syon, nơi từng là nơi ở của Công tước xứ Bắc Cumberland và Nhà Harewood. Cả hai ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển này đều mở cửa cho công chúng tham quan và trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật cũng như khu vườn tuyệt đẹp.
Nếu bạn không chắc chắn về cách kết hợp kiến trúc tân cổ điển vào ngôi nhà của mình, hãy cân nhắc nhờ sự trợ giúp của một nhà thiết kế. Họ có thể hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn đồ nội thất và phụ kiện bổ sung cho phong cách Tân cổ điển của bạn, đồng thời giúp bạn có được vẻ ngoài như mong muốn.
Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng màu sáng để cân bằng sự phong phú của Tân cổ điển -kiến trúc kiểu cách. Sử dụng bảng màu trung tính và tránh các họa tiết đậm, chẳng hạn như họa tiết hoa lá hoặc phương Đông.
Bạn thậm chí có thể sử dụng phần cứng bằng vàng để mang lại nét quyến rũ cho ngôi nhà Tân cổ điển của mình. Đèn chùm vàng là một cách tuyệt vời để làm điều này, nhưng nếu bạn muốn tiến thêm một bước và thực sự tạo ấn tượng, hãy xem xét mặt bàn bằng đá cẩm thạch hoặc gương vàng có hoa văn hình học.

Here's my website: https://thietkenoithat.com/tin-tuc/articleid/18971/nha-pho-tan-co-dien-nhin-la-thich-me
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.