NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Türkiye'de Siyasete Dair Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?


Türkiye'de Siyasetin Dönüm Noktaları Nelerdir?

Türkiye'de siyasetin dönüm noktaları şunlardır:

1) 1923'te Cumhuriyetin ilanı: Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, Türkiye'nin modernleşme sürecinde bir dönüm noktasıdır.
2) 1950 seçimleri: Tek parti döneminin sona ermesi ve çok partili demokrasiye geçişte önemli bir adımdır.
3) 1960 askeri darbesi: Türkiye'nin ilk askeri darbesidir ve Türkiye'de siyasi hayatı önemli ölçüde etkilemiştir.
4) 1980 askeri darbesi: Türkiye'nin ikinci askeri darbesidir ve ülkenin siyasi ve ekonomik hayatında ciddi etkilere yol açmıştır.
5) 2002 seçimleri: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidara geldi ve Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimlere yol açtı.
6) 2016 darbe girişimi: Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı gruplar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu olay sonrasında Türkiye'de birçok alanda olağanüstü hal uygulaması başladı ve siyasi atmosfer önemli ölçüde değişti.Türk Siyasi Tarihine Damga Vuran Kişiler Kimlerdir?

Türk siyasi tarihine damga vuran kişiler şunlardır:

1) Mustafa Kemal Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Türkiye'de devrimci dönüşümlerin önderi ve modern Türkiye'nin temellerini atan kişidir.
2) İsmet İnönü: Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanıdır. Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'nin ilk başbakanı olarak görev yapmıştır.
3) Turgut Özal: Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı ve 24. Başbakanıdır. 1980'li yılların sonunda Türkiye'nin ekonomik liberalleşme politikalarını uygulamıştır.
4) Süleyman Demirel: Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı ve 12. Başbakanıdır. 1960'lardan itibaren Türk siyasi hayatında etkili olan Demirel, özellikle 1970'lerde ve 1980'lerde ülkenin siyasi liderleri arasında yer almıştır.
5) Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı ve 27. Başbakanıdır. 2002'den beri Türkiye'nin en etkili siyasi liderlerinden biridir.Türkiye'de Siyasetin Birkaç Cümle İle Özeti


Türkiye'de siyaset oldukça hareketli bir alandır ve tarihi boyunca birçok dönüşüm yaşamıştır. Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye, birçok siyasi, ekonomik ve sosyal değişim geçirmiştir. Türkiye, çok partili demokrasiyle yönetilmekte olup, siyasi partilerin güç dengeleri zaman zaman değişebilmektedir. Türkiye'de siyasi tartışmalar genellikle milliyetçilik, laiklik, demokrasi, insan hakları ve ekonomik kalkınma gibi konulara odaklanır. Son yıllarda ülkede yaşanan terör saldırıları, Suriye'deki savaş ve mülteci krizi, ekonomik dalgalanmalar, yolsuzluk iddiaları ve siyasi kutuplaşma gibi konular da siyasetin ana gündem maddeleri arasında yer almıştır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.