NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yatırım İle Vatandaşlık Veren Ülkeler Hangileridir? Ne Kadar Yatırım Gerektirir?

Birçok ülke, yatırım yaparak vatandaşlık veya oturum izni sağlayan programlar sunmaktadır. Bu programlar kapsamında belirli bir yatırım yapmak, genellikle vatandaşlık veya oturum izni almak için yeterlidir. Bu yatırımlar genellikle mülk almak, iş kurmak, devlet tahvillerine yatırım yapmak gibi seçenekleri içerebilir.

Bazı ülkelerde yatırım yaparak vatandaşlık veya oturum izni sağlamak mümkündür. Bunlar arasında, özellikle yüksek gelirli yatırımcıları hedefleyen ve yatırım tutarı yüksek olan ülkeler bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa ülkeleri gibi yüksek standartlara sahip olanlar yer almaktadır. Örneğin, İspanya, Portekiz, Malta, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkeler yatırım yaparak vatandaşlık veya oturum izni sağlamaktadır.

Yatırım tutarları, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin, İspanya'da mülk yatırımı yaparak vatandaşlık almak için en az 500.000 € yatırım yapmak gerekiyor. Malta'da ise vatandaşlık almak için 650.000 €'luk bir yatırım gerekiyor. Portekiz'de, vatandaşlık almak için mülk yatırımı yapmanın yanı sıra, 10 yıl boyunca ülkede yaşama ve çalışma şartı da aranmaktadır. Kıbrıs'ta ise oturum izni için en az 300.000 € yatırım yapmak gerekiyor.

Ancak, yatırım yaparak vatandaşlık veya oturum izni sağlayan programlar, genellikle yüksek tutarlar gerektirdiğinden, sadece yüksek gelirli yatırımcılar için uygun olabilir. Ayrıca, yatırım yapılan ülkelerin vatandaşlık veya oturum izni verme şartları ve süreleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve uzmanlardan yardım almak önemlidir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.